Det var i forbindelse med OEDs konsesjonsvedtak på Sima-Samnanger ledningen at Statnett ble bedt om å søke konsesjon på transformatorstasjon i Kvam.

 

NVE begrunner avslaget sitt på denne måten:

"Etter NVEs vurdering vil Kvam transformatorstasjon medføre eit større og nytt arealinngrep som ikkje gir ei betre teknisk løysning og heller ikkje betra forhold når det gjeld beredskap. I tillegg er dette eit dyrare alternativ. Nytten av å kunne rive 132 kV-leidningen mellom Samnanger og Norheimsund meiner NVE ikkje veg opp for ulempene som ein ny transformatorstasjon vil føre med seg. NVE avslår på bakgrunn av dette Statnetts konsesjonssøknad om Kvam transformatorstasjon."

 

Statnett tar vedtaket til etterretning.