Anleggsdriften vil om få dager avslutte for sesongen og fortsette igjen til våren. Linemontasje vil først starte i løpet av våren 2012.

 

Forsinkelser

Opprinnelig mål var å ferdigstille i løpet av 2012, men i sommer vedtok Statnetts ledelse også å bruke sommersesongen 2013 for å ferdigstille ledningen.

 

Mange involverte

Ledningsentreprenøren, Dalekovod, har siden anleggsstart hatt fra 20-90 personer i arbeid på anlegget. Arbeidet har i hovedsak bestått av støp av fundamenter og montering av master. Airlift AS, som er helikopteroperatør på prosjektet, har stått for transport av maskiner, materiell og mannskap ut til mastepunktene.

 

Statnett administrerer rydding av mastepunkt og ledningstrase. Vegetasjonsrydding blir skånsomt utført og der det er mulig unngår vi totalrydding. Turstier, skiløyper, bekker, elver, vann og åpne grøfter blir ryddet for hogstavfall umiddelbart etter hogst. Byggeplassteamet har lang erfaring og god kunnskap om lednings- og fundamentbygging. De har også god kjennskap til landskapet, geologi og fjellkvalitet i ledningstrasene.

 

Fokus på HMS

Prosjektet har gjennom hele året hatt full fokus på helse, miljø og sikkerhet for å unngå natur- og personskader. Statnett gjennomfører ukentlige HMS-møter med hovedentreprenørene. I tillegg er HMS et fast punkt på alle byggemøter. Vi følger opp HMS daglig ute på anlegget, gjennomfører vernerunder og har stor fokus på risikovurderinger og bruk av SJA (Sikker Jobb Analyse). I september ble det også arrangert en fullskala beredskapsøvelse.

 

Gjennom hele anleggsperioden tar vi hensyn til fugle- og dyrelivet i området, sårbare myrområder og andre viktige biotoper. Ledningen bygges med lite veier og det meste av anleggsdriften foregår med helikopter. Prosjektet følger den godkjente miljø- og transportplanen som blant annet beskriver hvordan entreprenøren skal ta seg inn i terrenget og hvordan eventuelle skader skal rettes opp etter anleggsarbeidet.

 

Fakta om prosjektet:

  • Ledningen bygges fra Simadalen i Eidfjord kommune til Samnanger via Ulvik, Granvin og Kvam Herad.
  • Traseen blir totalt 93 km lang.
  • Ca 300 grunneiere blir berørt av utbyggingen.

 

Dette er en krevende utbygging som primært kan gjøres om sommeren og deler av høst/vår. Det er flere værutsatte områder og ulendt terreng. Høyeste punkt på ledningen er ca 1280 moh. Ledningen krysser både Osafjorden, Granvinsfjorden og Fyksesundet.

 

Ledningen bygges for å sikre en tilfredsstillende forsyningssikkerhet i Bergen og Hordaland. Den legger også til rette for en videre utvikling av området, tilflytting av mennesker og bedrifter.