- Stemmen transformatorstasjon blir viktig for å knytte til nye industriforbrukere og videreutvikle kraftnettet i regionen. Sammen med oppgraderingsprosjekter i andre transformatorstasjoner gjør vi det mulig å reservere 1200 MW nytt forbruk. Det tilsvarer en økning på nesten 70% av dagens forbruk, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for Nett i Statnett.

Behov for økt uttak til kunder
Strømforbruket i Agder i dag kan maksimalt være på ca 1800 MW og sentralnettet som Statnett eier i Agder har god kapasitet. For å legge til rette for mer forbruk er det behov for å øke uttak av strøm fra Glitre Netts regionalnettet via Statnetts transformatorstasjoner.  

Tiltakene som er satt i gang legger til rette for å knytte til en økning i strømforbruket på godt over halvparten av dagens forbruk.  Statnetts områdeplan for Sør-Rogaland og Agder viser til en trinnvis utvikling for å imøtekomme det økte behovet. Den nye transformatorstasjonen Stemmen inngår i første trinn av totalt to trinn i områdeplanen for Agder.  I Agder økes transformatorkapasiteten i transformatorstasjonene Kvinesdal, Ertsmyra og Arendal. Sammen med Stemmen stasjon åpner dette for en stor vekst i kraftforbruket og tilknytning av ny produksjon. Kvinesdal transformatorstasjon er vårt foretrukne tilknytningspunkt for havvind fra Sørlige Nordsjø II fase 1. Nye Stemmen stasjon er Statnetts alternativ som tilknytningspunkt for havvindutbygginger.

 

Dette søkes det om:
Nye Stemmen transformatorstasjon er planlagt ca. 1,5 km sør-vest for dagens Kristiansand transformatorstasjon. Transformatorstasjonen vil hovedsakelig bygges på tomt regulert til næringsbebyggelse. For Stemmen transformatorstasjon søkes det konsesjon for anlegg eiet og driftet av Statnett, og regionalnettanlegg eiet og driftet av Glitre Nett. Statnett søker også om bygging av ca. 2,5 km med nye 420 kV-ledninger og 22 kV kabelforbindelser mellom Kristiansand transformatorstasjon og ny stasjon. Den nye strekningen med 420 kV-ledninger planlegges langs eksisterende vei i utkanten av næringsområdet. Deler av 420 kV-ledningen som i dag går mellom Kvinesdal og Kristiansand skal legges om og deler skal rives. Det er behov for ny permanent veg fra Stølevegen til ny transformatorstasjon, omlegging av ca. 100 m av Stølevegen, et midlertidig massedeponi innenfor nytt stasjonsområde, samt midlertidige hjelpeanlegg. I tillegg søker Statnett om bygging og sanering av noe anlegg i eksisterende Kristiansand transformatorstasjon. Forventet investeringskostnad for Stemmen stasjon sammen med reinvesteringer i Kristiansand stasjon ligger i spennet 1100 – 1500 millioner NOK. Stasjonen planlegges å være ferdig bygget 2,5 til 3 år etter at konsesjon er gitt.  

 

NVE har ansvaret for høringsprosessen

Vi har hatt møter med Vennesla kommune, Kristiansand kommune, Statsforvalter og Agder fylkeskomme samt naboer og de som blir berørte av tiltaket.  Alle har hatt anledning til å gi oss sine synspunkter før vi sendte konsesjonssøknaden til NVE.

Konsesjonssøknaden blir sendt på høring. Det er NVE som har ansvaret for høringsprosessen, og som vil sette den i gang. Det er viktig å bruke høringsmuligheten dersom man har innspill til planene.

- Vi oppfordrer alle som har innspill til planene om å sende sine høringsuttalelser til NVE, avslutter Elisabeth Vike Vardheim


Videre nettutvikling i Agder
I et mer langsiktig perspektiv er det behov for å styrke ledningsnettet mellom Sør og Øst. Vi har i den forbindelse sendt en konseptvalgutredning (KVU) for forsterkninger i transmisjonsnettet mellom Sørlandet og Grenlandsområdet og har anbefalt til OED (Olje- og energidepartementet) at det bygges en ny 420 kV-forbindelse mellom Sørlandet og Grenlandsområdet. KVU er til behandling i OED. I områdeplanen for Sør-Rogaland og Agder planlegges det å fornye forbindelsene fra Agder til Rogaland.

 

Trinnvis utbygging i Agder:

  1. Økt transformatorkapasitet.
    Trinnet omfatter økt transformatorkapasitet i Arendal, Kvinesdal og Ertsmyra transformatorstasjoner, i tillegg til nye Stemmen transformatorstasjon.

  2. Økt Kapasitet mellom Sørlandet og Grenlandsområdet.
    En konseptvalgutredning for å styrke nettet mellom Sørlandet og Østlandet er sendt til OED. Statnett anbefaler ny 420 kV-ledning mellom Sørlandet og Grenlandsområdet. Stemmen tilrettelegger også for dette.