Melding om oppgradering av ledningsnettet mellom transformatorstasjonene Bamble, Porsgrunn og Tønsberg er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Statnett melder også ny transformatorstasjon i Porsgrunn. Melding til NVE er første steg i konsesjonsprosessen og gir dem som kan bli berørt tidlig informasjon om planene, samtidig som de får anledning til å komme med innspill til hva som bør utredes videre før Statnett kan søke om konsesjon.

Kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan, Larvik, Sandefjord og Tønsberg blir berørt av planene, som inngår i trinn tre i områdeplanen for Telemark og Vestfold.

Kart som viser to alternative ruter for spenningsoppgradert kraftledning mellom transformatorstasjonene Bamble - Porsgrunn - Tønsberg.

Nødvendig å forsterke strømnettet mellom Sørlandet og Østlandet

Det er nødvendig å forsterke hele ledningsnettet mellom Sørlandet og Østlandet. Spenningsoppgradering fra 300 kV til420 kV vil bidra til å øke overføringskapasiteten mellom Sør-Norge og Østlandet og tilrettelegge for økt forbruk i Grenlandsområdet og videre langs hele kysten, samt legge til rette for framtidig tilknytning av havvind. Tiltaket vil øke forsyningssikkerheten til Østlandet hvor det i dag er energiunderskudd.