De to jordkabelforbindelsene, som er fra 1955 og 1977, er modne for utskifting. Statnett setter nå i gang et utredningsarbeid for å finne ut hvilke løsninger som er mulige. Utredningen vil omfatte både kabel i grøft og tunnel.

 

Som en del av dette arbeidet vil vi befare området Smestad-Sogn i ukene som kommer. Folk som bor her vil kunne observerer personer som ser på gater og veier. De gjør det for å vurdere om og eventuelt hvor det er mulig å komme frem med nye jordkabler. I tillegg vil det foretas grunnundersøkelser, sier prosjektleder Kyrre Nordhagen.

 

Når det gjelder mulig grøfteløsning, vil traséen for eksisterende kabler bli undersøkt. Mye har skjedd når det gjelder veier og bebyggelse siden de første kablene ble lagt på 1950-tallet. Det er derfor ikke gitt at traséen som ble valgt den gang er best egnet for et nytt anlegg.

 

– Statnett vil gjøre grundige vurderinger for å finne løsninger som gir minst mulig ulempe for de som bor på strekningen mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner. Det vi vet er at det ligger mye i bakken i dette området. Det betyr at det er få muligheter for å komme frem med kabler her.

 

Hvis det skulle bli aktuelt å søke konsesjon på kabler i grøft, vil det bli nødvendig med minst en ny trasé. Årsaken til det er at de gamle kablene må være i drift for å sikre strømforsyningen mens Statnett legger nye kabler.

 

Når det gjelder mulig tunnelløsning, er det behov for å utføre grunnboringer i mai/ juni 2014. Det er ikke bestemt hvor det skal bores ennå.

 

– Vi håper i størst mulig grad å kunne prøvebore på offentlig grunn, eksempelvis i veier. Dersom det skulle bli nødvendig å gjennomføre boring på privat grunn, vil vi ta kontakt med de det gjelder i god tid for å få klarert dette. Prøveboringen skal gi svar på hvorvidt det er egnet grunn til å drive tunnel. Det betyr at hvis du ser at vi borer et sted, er ikke det ensbetydende med at det vil komme en tunnel på stedet, sier Nordhagen.

 

Etter at utredningsarbeidet er gjennomført, vil Statnett søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for kabelforbindelsen Smestad–Sogn. I NVEs behandling av konsesjonssøknaden vil det gjennomføres høring der alle berørte parter vil få mulighet til å gi uttalelse. Konsesjoner i energisektoren behandles etter energiloven.

 

Kabelforbindelsen Smestad–Sogn eies i dag av Hafslund Nett AS. Den nye forbindelsen vil, når den kommer på plass, eies av Statnett som en del av sentralnettet.

 

Har du spørsmål, send e-post til: storoslo@statnett.no.