Strømkablene mellom Smestad og Sogn i Oslo er gamle og må fornyes for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger. Dagens kabler som er fra 1955 og 1977 nærmer seg teknisk levealder, og kapasiteten er i ferd med å bli brukt opp. Siden 1990 har strømforbruket økt med 30 prosent, og det forventes å øke fremover i takt med befolkningsvekst og nytt forbruk.

 

-For å sikre strømforsyningen i Stor-Oslo i årene som kommer, haster det med å få skiftet ut disse forbindelsene og oppgradere Smestad transformatorstasjon. Dette må skje uavhengig av hvor mye strømforbruket øker, sier Borgen.

 

Smestad transformatorstasjon er fra 1952. Stasjonen har nådd forventet levealder og trenger oppgradering. Kapasiteten i stasjonen må økes for å kunne forsyne beboere i Oslo med strøm i fremtiden.

 

Foreslår kabler i egen tunnel

Statnett har grundig utredet to mulige løsninger for å erstatte kabelforbindelsene mellom Smestad og Sogn: kabel i tunnel og kabel i grøft. For begge løsningene har vi kartlagt bebyggelse, infrastruktur, veier og miljø, vurdert reparasjonstid ved feil på en kabel, risiko for omgivelser og gjort økonomiske beregninger. Underveis i prosessen har vi hatt møter med lokale myndigheter og etater for å informere og få innspill.

 

-Ut fra en helhetlig vurdering anser vi kabler i tunnel som den beste løsningen for forsyningssikkerheten og omgivelsene. Derfor søker vi myndighetene om konsesjon for å bygge en ny tunnel for de nye kablene mellom Smestad og Sogn. Tunnel er en sikker, robust og fremtidsrettet løsning for hovedstrømnettet i Oslo, sier prosjektleder Hans Herlofsen.

 

Tunnel gir mange fordeler sammenlignet med grøft. Kabler i egen tunnel er mindre utsatt for å bli skadet, lettere å inspisere, gjør vedlikehold og reparasjoner enklere, gir større fleksibilitet, påvirker omgivelsene mindre, og er totalt sett mer lønnsomt og innebærer en kortere anleggsperiode.

 

Statnett har også utredet alternativer for Smestad transformatorstasjon.

 

-Totalt sett vurderer vi et kompakt stasjonsanlegg (SF6) som den beste løsningen her. Derfor søker vi myndighetene om konsesjon for å bygge et slikt anlegg inne i en fjellhall som en utvidelse av fjellanlegget.

 

Høringsinnspill til NVE

Statnett søker nå myndighetene om konsesjon for å få bygge en ny tunnel for nye kabler mellom Smestad og Sogn, samt oppgradere Smestad transformatorstasjon. I høringsrunden vil det gis mulighet til å komme med innspill til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE vil holde folkemøter i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden hvor Statnett deltar.

 

Nettplan Stor-Oslos overordnede plan for fremtidens hovedstrømnett består av 30 ulike tiltak. Når alle tiltakene i planen er ferdigstilt, vil nettet ha kapasitet til å transportere rundt 60 prosent mer strøm, samtidig som vi kan rive om lag 300 kilometer med kraftledninger.

 

-Det vil legge til rette for gode klimaløsninger, frigjøring av arealer og et mer energieffektivt kraftnett der mindre strøm går tapt på vei frem til forbrukeren, sier Herlofsen.

 

Fakta om Nettplan Stor-Oslo

Statnett opprettet i 2010 Nettplan Stor-Oslo fordi vi ville ha en åpen prosess og tidlig dialog med omgivelsene i arbeidet med å utvikle en overordnet plan for hvordan hovedstrømnettet i fremtiden kan utvikles.

 

Nettplan Stor-Oslo har analysert kraftbehovet i Oslo og Akershus og utredet ulike alternativer for hvordan hovedstadsregionen kan sikres trygg strømforsyning i årene som kommer. Februar 2015 lanserte Nettplan Stor-Oslo den overordnede planen som består av om lag 30 ulike tiltak som skal realiseres frem mot 2030.

 

Fakta om Smestad transformatorstasjon

- Nytt 420 kV kompakt stasjonsanlegg (SF6) i fjellanlegg på Smestad

- Stasjonen er det største transformatorstasjonen i Norge til alminnelig forbruk

 

Fakta om kabelforbindelsen Smestad – Sogn

- Kabler i tunnel erstatter jordkabler i grøft

- Ca. 4, 5 km tunnel til kabler

- Gir økt overføringskapasitet mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner

 

Her finner du søknaden og miljørapport hos NVE