Strømforbindelsene mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner er så gamle, at de må skiftes ut for å sikre oslofolk strømleveranse i årene som kommer. De to jordkabelforbindelsene, som er fra 1955 og 1977, er om få år modne for utskifting. Statnett er nå i gang med å utrede mulige løsninger.

 

For å undersøke grunnforholdene for mulig grøfte- og tunnelløsning, er det behov for å gjennomføre prøveboringer. Disse ble påbegynt 19. juni 2014 i Makrellbekken, like ved Smestad transformatorstasjon. Det planlegges boring ved ytterligere 4 områder mellom Smestad og Sogn i Oslo. Etter planen skal sonderingene mellom Smestad og Sogn være gjennomført rundt 4.juli.

 

Ved prøveboring brukes det en liten borerigg og hullet som bores er ca. 5 centimeter i diameter. Hullet fylles igjen etterpå. Boringene utføres av Norconsult Fältgeoteknik og vil kunne medføre noe støy.

 

Etter at utredningsarbeidet er gjennomført, vil Statnett søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for kabelforbindelsen Smestad–Sogn. Det vil etter planen skje i løpet av 2014. I NVEs behandling av konsesjonssøknaden vil det gjennomføres høring der alle berørte parter vil få mulighet til å gi uttalelse. Konsesjoner i energisektoren behandles etter energiloven.

 

Kabelforbindelsen Smestad–Sogn eies i dag av Hafslund Nett AS. Den nye forbindelsen vil, når den kommer på plass, eies av Statnett som en del av sentralnettet.

 

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post: storoslo@statnett.no.