For å sikre trygg strømforsyning til Oslo i årene som kommer må Statnett fornye kabelforbindelsen mellom Smestad og Sogn, samt bygge ny transformatorstasjon i fjellhall på Smestad.

 

Statnett må som tidligere varslet gjennomføre forberedende arbeider i området ved Makrellbekken på Smestad før fornyelse av kabelforbindelse og transformatorstasjon kan skje. Arbeidene vil også legge til rette for sikker trafikkavvikling og bestå av støyreduserende tiltak.

 

Aktivitetene ved Makrellbekken: 

 

1. Tilrettelegging for sikker trafikkavvikling:

  • Etablering av midlertidig gang- og sykkelvei på østsiden av Makrellbekken.
  • Etablering av midlertidig gang- og sykkelvei mot gjenbruksstasjon.
  • Etablering av midlertidig gangkulvert for å skille gang- og sykkelvei og anleggstrafikk.
  • Etablering av fysisk skille mellom anleggsvei og gang- og sykkelvei fra dagens portal, omtalt som "Kinaporten", og inn til aktivitetsparken.

 

 2. Tiltak som reduserer viftestøy:

  • Etablering av støyskjerm på oversiden/toppen av "Kinaporten" - mot Husebybakken 17-19
  • Etablering av støyskjerm mot naboer på østsiden av Makrellbekken

 

 3. Tilrettelegging for bygging av tunnel mellom Smestad og Sogn og ny fjellhall:

  • Etablering av trasé for vann og avløp på østsiden av Makrellbekken.
  • Utvidelse av eksisterende adkomstvei inn "Kinaporten" og videre opp mot Husebybakken aktivitetspark.
  • Etablering av vifter for å sørge for kjøling av eksisterende transformatorstasjon under byggeperioden.
  • Etablering av anleggsgjerder rundt alle anleggsområder. 

 

Når skal de ulike aktivitetene foregå?

Arbeidene starter opp tirsdag 13. juni og vil pågå ut året. Arbeidstiden er mandag til fredag kl. 0700- 2300 og lørdag kl. 0800-1800. Hvor lange arbeidsdagene vil bli, kan variere innenfor de oppgitte tidspunktene, avhengig av mengden arbeid som til enhver tid skal utføres.

 

De planlagte arbeidene vil bli gjort i ulike faser for å sikre en trygg og god trafikkavvikling for myke trafikanter som ferdes i området. I juni vil hovedaktivitetene blant annet bestå i å etablere brakkerigg i området på nedsiden av Husebybakken aktivitetspark, montering av anleggsgjerde rundt anleggsområdet og omlegging av gang- og sykkelvei fra Husebybakken og ned forbi Gjenbruksstasjonen.

  

Hva vil de forberedende arbeidene bety?

De forberedende arbeidene vil medføre noe graving og anleggstrafikk nederst i Makrellbekken og ut av området via Ullernchausséen og Smestadlokket. Arbeidet er nødvendig for å legge til rette for en sikker trafikkavvikling og reduksjon av støy.

 

Etablering av trasé for vann og avløp, samt bygging av anleggsvei og gang- og sykkelvei vil kreve noe inngrep i naturen. Statnett stiller strenge krav til terrenginngrepene, blant annet føringer for å begrense virkninger av kryssing av Makrellbekken, begrenset fjerning av vegetasjon og unngå spredning av svartelistearter.

 

Statnett stiller krav til entreprenør om at støy fra anleggsarbeidet ikke skal overstige de anbefalte nivåene for anleggsvirksomhet i Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune. Det er nødvendig å etablere vifter ut av den Østre inngangen til fjellanlegget, både for å sikre kjøling av eksisterende anlegg og sørge for frisk luft til tunnelarbeidene. En støyskjerm på oversiden av Østre inngang vil bli montert som en del av de forberedende arbeidene.

 

Har du spørsmål om arbeidene, kan du kontakte Statnetts nabokontakt Lars Svindal på tlf. 957 20 211 (ikke SMS).