Statnett planlegger å fornye kabelforbindelsen mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner og har søkt myndighetene om tillatelse til å bygge nye kabelforbindelser i tunnel. Fornyelse av både Smestad transformatorstasjon og kabelforbindelsene mellom Smestad og Sogn er viktige tiltak for å nå målet om en trygg strømforsyning i Oslo i fremtiden. Statnett forventer å få tillatelse fra Norges vassdrags- og energimyndighet (NVE) til å gjennomføre tiltaket i løpet av kort tid.

 

Statnett har nylig plassert ut måleapparater for å overvåke grunnvannsnivået i området hvor tunnelen er planlagt å gå. I tillegg vil en tredjepart, på vegne av Statnett, dokumentere tilstanden på de bygningene som kan bli påvirket av tunnelarbeidet. Dette vil skje før arbeidet med bygging av tunnel starter opp. 

 

Grunnvannsmålingen skjer ved at det er boret et hull ned til nedenfor grunnvannsspeilet. I enden av hullet er det montert måleutstyr som fanger opp endringer i grunnvannsnivået. Dataene gir god oversikt over hvordan grunnvannsnivået endres med årstidene og vil være viktige dersom det blir nødvendig å foreta en sammenligning av tilstanden før og etter at tunnelen er bygget.

 

Statnett har fått tillatelse fra alle aktuelle grunneiere til å plassere ut utstyret for overvåking av grunnvannet.