I forbindelse med at Statnett skal bygge ny transformatorstasjon på Hamang, utarbeides det en Anlegg-, miljø- og transportplan. Dette er en plan for hvordan vi skal gjennomføre byggearbeidene og drive anlegget mest mulig skånsomt for omgivelsene. Naboer, miljø og landskap skal bli ivaretatt på best mulig måte.

Planen utarbeides i kontakt med berørte kommuner, grunneiere og andre rettighetshavere, og den må være godkjent av NVE før Statnett kan starte arbeidene. Planen er nå sendt på høring til et begrenset utvalg. Fristen for å komme med merknader er satt til 1.10.20.

På NVE sine hjemmesider finner du mer informasjon