Inntil nye Hamang stasjon er på plass, må det gjøres midlertidige tiltak i den eksisterende stasjonen for å sikre strømforsyningen til Asker og Bærum. Arbeidene med disse tiltakene starter opp mandag 13. mars 2017, og vil pågå frem til slutten av 2018. 

 

Hva skal gjøres? 

Utbedringene av dagens anlegg består av:

  • Ny transformator
  • 4 containere med elektriske komponenter
  • Betongfundamenter til de elektriske anleggene
  •  

Det vil bli etablert to riggområder på sørsiden av Hamang terrasse. Disse vil bestå av arbeidsbrakker og områdene vil blir brukt til lager for materiell, søppelhåndtering osv. 

 

I 2017 planlegger Statnett følgende arbeider: 

  • Etablere riggområde med brakker, gangvei fra riggområde til kulvert under E16, graving av grøfter til vann- og avløp og byggestrøm til riggområdet (mars - april)
  • Riving av ulike komponenter på eksisterende stasjonsområde (mai)
  • Graving og støping av fundamenter på eksisterende stasjonsområde (mai - august)
  • Innstrekk og linjearbeid (august - oktober)
  • Anleggsarbeidene med graving og bortkjøring vil i stor grad pågå i 2017.

Vinteren 2017/2018 er det planlagt lite aktivitet på byggeplassen.

 

Våren 2018 starter arbeidet opp igjen med montering av transformator og tilkobling av elektrisk utstyr. Dette arbeidet vil fortsette frem til idriftsettelse i slutten av 2018. 

 

Konsekvenser for naboer

Etableringen av riggområde med tilhørende graving av grøfter, riving inne på stasjonsområdet, samt graving og støping av fundamenter inne på stasjonsområdet vil medføre noe støy for naboer. Arbeidene vil foregå innenfor normal arbeidstid (07.00-19.00). 

 

Frakting av elektriske komponenter vil skje på kveldstid når det er lite trafikk. Selve installasjonen av de elektriske komponentene vil i liten grad merkes utenfor stasjonsområdet.