-En forsterkning på denne strekningen er en naturlig første etappe etter utbygging til Skaidi, sier Håkon Borgen, direktør for Teknologi og Utvikling i Statnett. –Vi har et kortsiktig behov for reinvestering og et antatt langsiktig behov for flere ledninger på denne strekningen, utdyper Borgen.

 

  -Endelig rekkefølge på nett-tiltak i Finnmark vil avklares i pågående konseptvalgutredning, men ved å starte konsesjonsprosessen nå vil vi være i en bedre posisjon til å bygge ut i tide, tilføyer han. -Oppstart av konsesjonsprosessen her er helt i tråd med fremdriften vi skisserte i Nettutviklingsplanen allerede i 2013, legger han til.

 

Et godt sammensatt tverrfaglig team gjennomførte befaring på strekningen torsdag sist uke. På denne befaringen deltok blant andre Håkon Borgen, prosjektleder Ole Johan Hjemås samt Stein Mathisen, ass. Konserndirektør i Varanger Kraft, som skal bidra i prosessen.

 

Statnett har tidligere meldt ny 420 kV ledning fra Skaidi til Varangerbotn, men konsesjonsprosessen ble utsatt i påvente av en nærmere konseptvalgutredning. Deler av utredningsprogram for denne strekningen vil innledningsvis ligge til grunn for konsesjonsprosessen Lakselv - Adamselv.

 

På nåværende tidspunkt er intensjonen at det skal omsøkes 420 kV spenningsnivå, og utredningene vil legge dette til grunn. I dag har man en 132 kV forbindelse mellom Lakselv og Adamselv.