I juli og august vil det gjennomføres konsekvensutredninger knyttet til ny kraftledning både i forhold til natur, landskap og næring, med reindrift i hovedsak.

 -Konsekvensutredningsprogrammet vi skal følge er gitt av NVE, og resultatene skal vedlegges søknad om konsesjon, sier Bente Rudberg, prosjektleder for Adamselv - Varangerbotn.

Det er Norconsult som vil utføre utredningene på vegne av Statnett, og alle berørte reinbeitedistrikt er varslet om at utredningene starter opp.

Kraftledningen er ca. 80 km lang og planlegges i hovedsak bygd parallelt med eksisterende kraftledninger på strekningen. Det skal også konsekvensutredes for ny transformatorstasjon i området ved Tana/Varangerbotn i Tana/Nesseby kommune.

Konsesjonsgitt vind utløsende

Det er Finnmark Kraft og Varanger Kraft Vind sine konsesjonsgitte vindparker på Varangerhalvøya som utløser behov for ny ledning. De har fått konsesjon til mer vindkraft enn det de har etablert til nå, blant annet som følge av manglende kapasitet i overføringsnettet.  Det er inngått egen utredningsavtale mellom disse aktørene og Statnett.

Søknad om konsesjon til ny kraftledning er planlagt sendt NVE våren 2021.

Skaidi - Adamselv

Det pågår også en konsesjonsprosess på ny 420 kV kraftledning fra Skaidi til Adamselv, og planen er å få sendt konsesjonssøknad til NVE for denne strekningen allerede før jul i år. Denne kraftledningen vil bedre forsyningssikkerheten og også gi økt kapasitet til ny næringsutvikling i øst.