Det vil være folk både til fots og på ATV de kommende ukene, fra Skaidi til Hammerfest, for å planlegge hvert mastepunkt nærmere. Dette er avgjørende for å kunne beregne antall master og type master som skal med i beregning av kostnadsestimat og forespørselsgrunnlag. Man tar utgangspunkt i konsesjonsgitt trasé fra NVE.

Equinor har fremlagt tre alternativer for økt forbruk i nord; økt trykkstøtte, delelektrifisering eller helelektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya i Hammerfest. Både del- og helelektrifisering fordrer bygging av 420 kV kraftledning fra Skaidi til Hammerfest, med tilhørende 420 kV stasjoner i Skaidi og Hyggevatn. Statnett har derfor, i avtale med Equinor, startet oppbemanning av prosjektet og også bedt OED ferdigbehandle konsesjonssøknaden på strekningen.

Prosjektleder
Jacob Grønn er satt som prosjektleder for Skaidi - Hammerfest.

 -Av hensyn til tiden velger vi å foreta det vi kan av planleggingsarbeidet allerede nå, sier prosjektleder Jacob Grønn i Statnett.

Equinor vil etter planen beslutte løsning i Q2 2020. Om de skrinlegger elektrifiseringsløsning for Melkøya, så vil også dette prosjektet stanses.

Informasjonsmøter er gjennomført med Kvalsund og Hammerfest kommune.

Statnett har opprettet et prosjekt for Skaidi – Hammerfest, med egen hjemmeside hvor informasjon fremover legges ut: https://www.statnett.no/her-bygger-vi/region-nord/skaidi-hammerfest/