Styret i Statnett har besluttet å videreføre prosjektet med ny 420 kV kraftledning fra Skaidi til Hammerfest. Beslutningen bygger på Equinors planer om elektrifisering av sitt anlegg på Melkøya og strømbehovet dette utløser.

Prosjektet Skaidi - Hammerfest er en videreføring av den nye kraftlinja Balsfjord – Skaidi som fortsatt er under utbygging. Prosjektet inngår som en del av Statnetts opprinnelige konsesjonssøknad fra 2009 for strekningen Balsfjord – Skaidi - Hammerfest. Olje- og energidepartementet (OED) innvilget endelig konsesjon i 2015 for strekningen Balsfjord – Skaidi.

Equinor søkte Statnett om tilknytning til strømnettet og inngikk en utredningsavtale i juli 2019 for å sikre koordinert fremdrift mellom partene. Som et resultat av denne avtalen har Statnett bedt OED gjenoppta sin konsesjonsbehandling av Skaidi-Hammerfest og oppdatert konsesjonssøknaden gjennom en tilleggssøknad som nå er til behandling i NVE.

Equinor har i tråd med utredningsavtalen besluttet en videreføring av prosjektet (DG2) og at de går for full elektrifisering som sitt konseptvalg.

Statnett har søkt om bygging av 54 kilometer 420 kV ledning mellom Skaidi og Hyggevatn (Hammerfest), bygging av ny 420 kV GIS-stasjon på Hyggevatn og utvidelse til 420 kV GIS-stasjon på Skaidi stasjon. Den omsøkte traséen på 420 kV er planlagt å gå i parallell med eksisterende 132 kV ledning langs nesten hele traséen.