Rapport med vurdering av alle veialternativer, både de som i dag er vurdert samt eventuelle nye, vil foreligge i august/september.

 

Statnett fikk i januar 2013 konsesjon fra NVE til ny transformatorstasjon og ny adkomstveg til denne. Innsigelser ble rettet til adkomstvegen og saken ligger derfor hos Olje- og energidepartementet(OED) for endelig avklaring.

 

OED ga i desember 2013 endelig konsesjon til ny stasjon, men adkomstveg er ikke avklart.

 

OED har bedt Statnett vurdere flere alternativer til adkomst, og dette arbeidet nærmer seg ferdigstillelse.