På grunn av stor rasfare forbi Straumklumpen på vei inn til planlagt stasjonsområde på Lemmen har Statnett vurdert nytt stasjonsområde ved Valljord parallelt med vurdering av mulige rassikringstiltak for adkomstvei.

 

Etter en helhetlig vurdering velger Statnett nå å gå videre med planer for stasjon på Lemmen, og vil omsøke bygging av rassikringsgjerde på de mest rasutsatte strekningene langs adkomstvei. Andre brukere av samme vei er forespurt om å bidra til sikringstiltaket. Etablering av rasgjerde blir tatt opp med grunneiere før tiltaket byggesøkes til Sørfold kommune.

 

Statnett har med bakgrunn i dette tilleggssøkt adkomstvei til OED. Søknaden inneholder også behovet for massedeponering og midlertidig massedeponi. Se under dokumenter/Konsesjonssøknad.

 

Bakgrunn
Statnett fikk i januar 2013 konsesjon fra NVE til ny transformatorstasjon og ny adkomstveg til denne. Innsigelser ble rettet til adkomstvegen og saken ligger derfor hos Olje- og energidepartementet(OED) for endelig avklaring.

 

OED ga i desember 2013 endelig konsesjon til ny stasjon, men adkomstveg er ikke avklart. OED ba Statnett vurdere flere alternativer til adkomst.