Det er stor rasfare på veistrekningen under Straumklumpen i Sørfold kommune, og dette er adkomstvei til planlagt ny transformatorstasjon på Lemmen.

 

For å øke sikkerheten langs veien vurderer Statnett å etablere rasgjerde på strekningen, eller deler av denne, og søker med dette om tillatelse til å etablere rasgjerde.

 

Et rasgjerde vil øke sikkerheten for personell i byggefasen samt senere for drift av anleggene, samt andre aktører som i dag også benytter veien.  

 

Det blir gjennomført en egen informasjon for grunneiere med tanke på rettigheter for oppsetting av rasgjerde.

 

Søknaden kan leses her.

 

Tiltaket vil komme til utførelse forutsatt godkjenning og at ny transformatorstasjon på Lemmen blir vedtatt bygget.