Alt i alt er det igangsatt og planlagt investeringer i region nord de nærmeste årene for ca 10 milliarder kroner. Resultatet av pågående konseptvalgutredning, KVU Nord, vil trolig gi ytterligere investeringer i tiden fremover. Totalt for hele landet planlegger Statnett å investere for 50 – 70 MRD i løpet av de kommende ti år.

 

Ny 420 kV

Statnett er i gang med utbygging av ny 420 kV ledning fra Ofoten til Balsfjord, og Statnett sitt styre har fattet investeringsbeslutning om trinnvis utbygging videre fra Balsfjord til Skaidi. Det betyr økt forsyningssikkerhet til Troms og Finnmark, og representerer en stor investering.

 

Forberedelser for byggestart Balsfjord - Skaidi pågår og etter at vi mottar endelig konsesjon fra OED vil forespørsler på ledningsbygging gå ut. Anslått oppstart vil være våren 2016, forutsatt konsesjon innen sommeren 2015. Ny ledning vil da kunne idriftsettes til Skillemoen (Alta) i 2018/19 og til Skaidi i 2020/21.

 

Fremtidig nettutvikling

Finnmark kan stå foran en stor forbruksvekst knyttet til petroleums- og mineralsektoren. For å avklare fremtidige tiltak som møter behovene er en konseptvalgutredning, KVU Nord, igangsatt.

 

"De store industrietableringene er fremdeles uavklart, og vi har behov for en strategi som sikrer at vi møter behovene etter hvert som de kommer", sier Håkon Borgen, konserndirektør for Teknologi og Utvikling i Statnett.

 

"En konseptvalgutredning forener kortsiktige og langsiktige hensyn. Det er viktig at arbeidet med å styrke forsyningssikkerheten i nord fortsetter med uforminsket styrke, men det er også viktig at virkemidlene kommer i riktig rekkefølge og er riktig dimensjonert", understreker Borgen. 

 

KVU Nord utarbeides i dialog med sentrale aktører i nord og vil ferdigstilles til høsten. Etter ekstern kvalitetssikring overleveres denne til Olje- og Energidepartementet for behandling og ekstern høring.

 

Lakselv – Adamselv

I Nettutviklingsplan fra 2013 ble Lakselv-Adamselv trukket frem som en naturlig neste etappe i nettutviklingen etter Balsfjord - Skaidi. "Denne vurderingen står ved lag, og konsesjonssøknad påbegynnes til høsten", sier Borgen.

 

Dette er begrunnet i et mer kortsiktig behov for reinvestering og et antatt langsiktig behov for flere ledninger her. Ved å starte konsesjonsprosessen vil vi være i en bedre posisjon til å bygge ut i tide.

 

Tiltak Lofoten og Vesterålen

Statnett har nylig overtatt deler av Lofotringen, og det pågår oppgraderinger ved Sortland, Melbu og Kilbotn for å øke overføringskapasiteten i området. Utskifting av sjøkabler over Tjeldsundet er startet opp og vil øke forsyningen til Lofoten, Vesterålen og Harstad-området ytterligere.

 

Ny fornybar produksjon

For å tilrettelegge for ny kraftproduksjon er arbeidet med Svartisen stasjon påbegynt. Også Nedre Røssåga stasjon utvides for å håndtere ny produksjon i området, i parallell med oppgradering av 300 kV-forbindelsen fra Nedre Røssåga til Namsos.

 

Det er videre planlagt utvidelse av både Salten og Kobbelv stasjon, også for å utløse ny produksjon i området, mens utbedringer ved Skjomen og Sildvik er planlagt reinvestert for å opprettholde forsyningssikkerheten.

 

Nettutviklingsplan 2015 finner dere her.