Fylkesmannen i Nordland og Fylkeskommunen har gitt innsigelse til adkomstveien for ny Salten stasjon. Selve stasjonen og omlegging av linjer etc. er ikkje påklagd.
Dermed må konsesjonen for adkomstvei avgjøres av OED og Statnett forventer en avklaring i løpet av 2013.