-Nye Salten stasjon vil sikre strømforsyningen i regionen og samtidig tilrettelegge for ny kraftproduksjon i området. Dagens stasjon er en midlertidig stasjon som ikke lengre oppfyller de nødvendige myndighetskrav, sier Bjørn Gulli, prosjektleder for nye Salten transformatorstasjon.

Statnett har fått konsesjon fra NVE både til ny stasjon og opparbeidelse av ny stasjonsvei, men under detaljprosjektering av stasjonen ble det avdekket muligheter for store besparelser og redusert risiko for miljø og sikkerhet ved justering av stasjonsplasseringen. Tilleggssøknad for ny, justert plassering av stasjonen ble sendt NVE mai 2019.

 -Tilleggssøknaden er ennå ikke ferdig behandlet av NVE, og endelig oppstart må avvente dette, forklarer Gulli.

Ny stasjonsplassering
Ny stasjon vil etableres omtrent midt i bildet, i nærhet av eksisterende kraftedning.

Samtidig med vedtak om oppstart ble også kontrakter godkjent. Aurstad Tunnel, som i dag oppgraderer adkomstveien, vil også få i oppdrag å opparbeide ny stasjonsvei fra Straumvassveien og opp til ny stasjon på Lemmen. Elecnor er tildelt kontrakt på apparatanleggene på stasjonen. Kontrakt på bygningsdelen av stasjonen er under evaluering.

Det pågår allerede aktivitet knyttet til ny stasjon.

-Adkomstveien langs Straumvatnet ble rassikret i 2019 og er nå under utbedring for å tåle anleggstrafikken fremover, avslutter Gulli.

Nye Salten transformatorstasjon er planlagt å være satt i drift fra 2022/23.

Kostnadsestimatet er 545 – 575 MNOK.