Hålogaland lagmannsrett avsa 29. juni 2023 overskjønn i saken mellom Duokta reinbeitedistrikt (Duokta) og Statnett i forbindelse med bygging og drift av Salten transformatorstasjon.

Transformatoren er bygget i området hvor det går en flyttevei som Duokta benytter under flytting mellom årstidsbeitene. Bruken av flytteveien varierer.

I overskjønnet fikk reindriften medhold i at Statnetts konsesjon og ekspropriasjonstillatelsen var ugyldig grunnet misvisende faktum og mangelfulle utredninger. Dette ledet til at domstolen i overskjønnet gav reindriften medhold i at skjønnet ikke skulle fremmes. 

Statnett har besluttet å ikke anke overskjønnet fra Hålogaland lagmannsrett.

Salten stasjon fikk konsesjon i 2013. Det ble da tatt hensyn til reindriften, blant annet rundt flyttleiene. I 2019 ble det søkt om noen endringer i konsesjonen for å legge til rette for byggingen. De omsøkte endringene innebar en innsnevring av flyttleien i forhold til den opprinnelige søknaden. Disse konsekvensene ble ikke tilstrekkelig belyst i denne behandlingen. Anlegget er bygget i henhold til konsesjonen som ble gitt.

Statnett tar til etterretning lagmannsrettens konklusjon om at konsekvensene for reindriften av endringene som ble søkt om og fikk konsesjon burde vært utredet bedre. Det er beklagelig og burde ikke skjedd. Nå skal Statnett gjøre det vi kan for å bidra til en løsning som ivaretar Duoktas interesser i det berørte området. Tett og gjensidig dialog med de berørte vil være avgjørende i den videre oppfølging av saken.

 

Les avgjørelsen fra Hålogaland Lagmannsrett her: Hålogaland lagmannsrett - Kjennelse: LH-2022-141545 - Lovdata