Uavhengig av forhandlinger med grunneiere om grunnervervsavtaler og veiavtaler, sendes skjønnsbegjæring til tingretten for å sikre en eventuell rettslig behandling av erstatningsspørsmål.

 

I tillegg vil Statnett søke Olje- og energidepartementet om samtykke til å tiltre den enkelte eiendom før det er avholdt skjønn eller inngått avtale om rett til å overta eller tiltre de aktuelle eiendommer/rettigheter. Dette gjøres for å sikre at Statnett kan igangsette nødvendig anleggsarbeid som planlagt.

 

Den enkelte grunneier vil få informasjon om anleggsstart på sin eiendom; både gjennom direkte kontakt og gjennom oppslag i lokale aviser. I tillegg vil det bli avholdt kommunevise informasjonsmøter rundt anleggsstart, der entreprenører og fremdrift presenteres.

 

Kraftledningen vil bli ca. 153 km lang, og går delvis gjennom avsidesliggende strøk. Det er foretatt et grundig arbeid med å kartlegge eiendoms- og bruksforholdene langs linjen. Statnett har skaffet seg en god oversikt over hvem som er grunneiere eller rettighetshavere til eiendommene. Det er allikevel en mulighet for at enkelte grunneiere eller rettighetshavere er oversett. For enkelte av fjelleiendommene er eiendomsforholdene fortsatt uklare.

 

Noen eiendommer er også umatrikulert. Med umatrikulert menes at eier(ne) ikke er registrert i noe offentlig register. For å sikre at berørte grunneiere og rettighetshavere som ikke er kjent får mulighet til å uttale seg om skjønnsbegjæringen har Statnett fått tillatelse til å benytte allmannastevning. Allmannastevning innebærer at skjønnsbegjæringen med bilag blir kunngjort i kjente aviser i området samt lagt offentlig tilgjengelig i den enkelte kommune.

 

Ofoten tingrett koordinerer offentliggjøring av skjønnsbegjæringen.