Sammen med konsesjonssøknaden er det også oversendt en konsekvensutredning, basert på temaer og krav i det utredningsprogrammet som NVE utarbeidet i etterkant av høringen av meldingen.

 

Den nye kraftledningen er nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i hele Nord-Norge nord for Ofoten. Ledningen vil legge til rette for økt verdiskapning i landsdelen og bidra til at utbygging av ny fornybar energi kan realiseres.

 

NVE vil sende konsesjonssøknaden med konsekvensutredning på offentlig høring i august. Offentlige etater og berørte organisasjoner, grunneiere og rettighetshavere vil da få dokumentene tilsendt i papirversjon. Før høringsfristen vil NVE arrangere møter med fylkeskommuner, kommuner og andre, og det vil også bli arrangert åpne møter lokalt, tilsvarende som i forbindelse med meldingen.

 

Konsesjonsprosesser for kraftledninger strekker seg over flere år. Etter at høringsmøtene er gjennomført og høringsuttalelsene er kommet inn, vil NVE behandle konsesjonssøknaden. Det kan også bli aktuelt at NVE ber om tilleggsopplysninger før søknaden ferdigbehandles. Vedtaket som fattes av NVE kan påklages. Klagebehandling foretas av OED (Olje- og energidepartementet), og avgjørelsen er endelig.

 

Les konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen her

 

Ombygging og utvidelse av Bardufoss transformatorstasjon er i utgangspunktet en del av ledningsprosjektet Ofoten-Balsfjord.

 

Tilgjengelige perioder hvor det er mulig å kunne koble ut dagens ledninger blir mindre og mindre som følge av stadig økende forbruk i landsdelen og lengre perioder med import av kraft fra Sør-Norge. Det søkes derfor separat på ombygging av Bardufoss transformatorstasjon for å kunne forskyve nødvendige utkoblinger og sikre at forsyningssikkerheten også blir ivaretatt under anleggsarbeidet med ny stasjon og en eventuell ny kraftledning.