Under planlegging av nye kraftledningstraséer må Statnett derfor synliggjøre i hvilken grad tiltaket reduserer omfanget av inngrepsfrie naturområder i Norge. Det at man på prosjektet Ofoten-Balsfjord har valgt å legge ledningen parallelt med eksisterende 420 kV-ledning innebærer at man ikke tar i bruk nye inngrepsfrie områder.

 

I planleggingen av Ofoten-Balsfjord har det også vært vurdert om ledningen skulle gå fra Salangsdalen gjennom den ville og vakre Melhusdalen over til Strømsmoen og deretter ned Bardudalen til Bardufoss transformatorstasjon. Heller ikke en slik løsning ville gitt reduksjon av inngrepsfrie arealer, siden det også her har gått ledninger tidligere. Statnett har imidlertid hevdet at Melhusskaret er svært rasutsatt og derfor ikke egnet for en kritisk viktig ledningsforbindelse. 17 mai 2010 gikk det igjen snøras i Melhusdalen og til sammen 7 master på 132 kV-ledningene mellom Kvandal og Straumsmo transformatorstasjoner måtte repareres.

 

Den nye 420 kV-ledningen Ofoten-Balsfjord innebærer at det blir mulig å sanere de samme 132 kV-ledningene. Dette er også en del av konsesjonssøknaden.

 

Parallellføring med eksisterende 420 kV-ledning og sanering av 132-kV-ledningene medfører at området mellom Salangsdalen og Strømsmoen tilbakeføres til villmark, noe som svært sjelden er konsekvensen av nye utbyggingsprosjekter.

 

INON-regnskapet for det omsøkte ledningsprosjektet vil derved bli positivt!

INON: 58 km2 endrer kategori positivt. Nytt villmarksområde oppstår i Melhusdalen

 

{Bilde}