Statnett sendte skjønnsbegjæring til Ofoten tingrett for delstrekningen Ofoten – Balsfjord i oktober 2013 og søkte samtidig Olje- og energidepartementet om samtykke til å tiltre den enkelte eiendom før det er avholdt skjønn eller inngått avtale om rett til å overta eller tiltre eiendommen. Dette ble gjort for å sikre at nødvendig anleggsarbeid kan gå som planlagt.

 

Svarbrev fra OED kan leses under dokumenter, endelig vedtak fra OED.

 

Statnett har siden skjønnsbegjæring i oktober videreført forhandlinger om minnelige avtaler med de enkelte grunneiere, og har som målsetting å inngå avtale med samtlige grunneiere. En god del grunneiere har pr januar inngått avtale med Statnett, og flere ventes å signere i tiden som kommer.

 

Den enkelte grunneier vil få informasjon om anleggsstart på sin eiendom; både gjennom direkte kontakt og gjennom oppslag i lokale aviser. I tillegg vil det bli avholdt kommunevise informasjonsmøter rundt anleggsstart, der entreprenører og fremdrift presenteres.