Ofoten tingrett fastsatte i september 2017 erstatning til reindriften knyttet til bygging og drift av kraftledningen Ofoten-Balsfjord. Avgjørelsen ble så anket til Lagmannsretten av de to reinbeitedistriktene Gielas og Hjerttind. Distriktene krevde til sammen nærmere 25 millioner kroner. Hålogaland Lagmannsrett har nå behandlet saken og har fastsatt erstatningen til i overkant av 2 millioner kroner for de to reinbeitedistriktene, som er mer enn erstatningen fra tingrettens skjønn.

Samlet krevde distriktene om lag 750 000 kroner i saksomkostninger. Lagmannsretten tilkjente totalt ca. 600.000 kroner, som Statnett må dekke.

Kjennelsen fra Lagmannsretten er endelig.