Skjønn for fastsettelse av erstatning knyttet til bygging og drift av ny 420 kV kraftledning fra Ofoten til Balsfjord for reindriften er nå gjennomført ved Ofoten tingrett. Det gjelder tre av de fire reinbeitedistriktene Skjomen(driftsfasen), Gielas og Hjerttind. Mauken reinbeitedistrikt inngikk forlik like før skjønnssaken startet og Skjomen reinbeitedistrikt hadde inngått minnelig avtale for anleggsfasen.

{Bilde}

 

Det er utmålt erstatning for merarbeid for anleggs- og driftsfasen. For driftstiden er erstatningen begrenset til en 5-års periode som vurderes tilstrekkelig til at reinen tilpasser seg ledningen.  Avbøtende tiltak som er gjennomført og gjort opp for i anleggsperioden, slik som anleggsstans i sårbare perioder, tilskudd til reingjerder, helikopterbruk til driving av flokken samt utbedring av flyttleier er hensyntatt ved erstatningsfastsettelsen.

 

Ofoten tingrett fastsatte erstatningen til kr. 1.151.000,- samlet for alle tre distrikter.

 

Kravet samlet fra de tre reinbeitedistriktene var på kr. 17.341.880,-


 -Statnett er fornøyd med resultatet, sier Kirsten Faugstad, prosjektleder Ofoten – Balsfjord.

 

Fristen for å begjære overskjønn er én måned fra skjønnet ble forkynt.

 

Skjønn fra Ofoten tingrett ligger under dokumenter.

 

Statnett ilegges saksomkostnader på kr. 286.098,-. 

 

Byggingen av ny kraftledning er ferdig, og ledningen satt i drift. Noe arbeid pågår fortsatt på enkelte transformatorstasjoner på strekningen.