Kraftledningen vurderes som et så stort og viktig samfunnsmessig tiltak for å ivareta forsyningssikkerheten i Nordland, Troms og Finnmark, at det må gå foran bevaringen av de kulturminnene som blir direkte berørt.

 

Det er registrert til sammen over 1200 kulturminner av ulik type og alder langs strekningen Ofoten-Hammerfest, i hovedsak gjelder det ildsteder/teltboplasser, røyser og steinkonstruksjoner. Det har vært god dialog mellom Statnett og Sametinget, og Riksantikvaren ser det som positivt at denne fortløpende kontakten har bidratt til justeringer av trasé og mastepunkt på en slik måte at prosjektet for store deler av strekningen kan gjennomføres uten direkte konflikt med de automatisk fredete kulturminnene.

 

Bare i til sammen 9 områder (fire langs strekningen Ofoten-Balsfjord og fem langs Balsfjord-Hammerfest) har Sametinget vurdert det dithen at kulturminnetettheten er så stor at enhver flytting av trase eller mastepunkter bare vil lede til at nye kulturminner blir berørt. For disse områdene har Riksantikvaren gitt dispensasjon med vilkår om arkeologisk gransking/utgravning av utvalgte kulturminner.

Utgravninger vil starte til sommeren.