-Ny kraftledning på strekningen her vil bedre forsyningssikkerheten til hele regionen, sier Karianne Prytz prosjektleder i Statnett.

 

Statnett søkte NVE om konsesjon i april 2018, og har i dag fått konsesjon oversendt. I konsesjonsvedtaket gis også Hålogaland Kraft konsesjon til Boltås og Niingen stasjoner.

 

Ny kraftledning blir ca. 74 km lang og vil i hovedsak følge eksisterende ledning. Kabelstrekket over Tjeldsundet ble reinvestert i 2015, men det skal legges en fiberkabel parallelt med kabelanlegget.

Kart over konsesjonsområdet
Kart over trasé som er gitt i konsesjonsvedtaket fra NVE.

 

 -Traséen vil være nokså lik der ledningen går i dag, med noen unntak, forklarer Prytz. Nye krav til elsikkerhet gjør at vi må ha en litt lengre avstand fra ledninger i parallell mellom Bjerkvik og Dragvik. I tillegg har vi justert noe for å tilknytte Hålogaland Kraft sin nye stasjon ved Boltås som de nettopp har fått konsesjon for. Ved Vollan i Bjerkvik blir det en mindre endring knyttet til samording av to ledning i området.

 

Veien videre

Anskaffelsesprosessen for arbeidet som skal utføres er startet opp, og forespørsel blir sendt kvalifiserte leverandører innen kort tid. Tildeling av kontrakt til hovedentreprenør er planlagt nærmere årsskiftet 2020/21, og oppstart av anleggsarbeid er planlagt 2021.

 

Arbeidene vil pågå i 2-4 år, avhengig av tilbudene vi får fra leverandørene.

 

Kostnadsestimatet for investeringen er 420 – 470 MNOK.

 

Konsesjonsvedtaket kan leses her:

201600512-122Oversendelse av tillatelser med vedlegg.pdf

Det er tre ukers klagefrist på konsesjonsvedtaket fra NVE.