- Det nye kabelanlegget over Hadselfjorden vil styrke forsyningssikkerheten både til Lofoten og Vesterålen og legge til rette for fremtidig næringsutvikling og elektrifisering i regionen, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Kabelforbindelsen over Hadselfjorden er en del av en 132 kV kraftlinje mellom Kvitfossen transformatorstasjon ved Solvær og Melbu transformatorstasjon.  Nåværende kabelanlegg ble installert i 1977 og har overskredet sin tekniske levetid. Sjøkabelen har mangler som gir økt risiko for avbrudd. Den utgjør også en kapasitetsmessig flaskehals på linjen. Statnett søkte NVE om konsesjon for det nye anlegget i oktober 2019. Oppstart av anleggsarbeider skal etter planen starte mot slutten av 2021, og det nye anlegget er planlagt satt i drift høsten 2022.

Kabelkontrakt inngått

Statnett har nylig inngått kontrakt om installasjon av sjø- og jordkabelanlegget over Hadselfjorden.

- Dette er den viktigste kontrakten for prosjektet, og den er tildelt Nexans Norge AS. Kontrakten innebærer at kabelen produseres  i løpet av siste halvår 2021 og første halvår 2022. Kabelen vil bli produsert i Halden og skal etter planen installeres sommeren 2022, sier Vardheim.

Statnett jobber også med underlag for en kontrakt som omfatter nødvendige arbeider på land i forbindelse med fornyelse av kabelanlegget. Denne kontrakten kan være interessant for lokale entreprenører og planlegges sendt ut på anbud i løpet av våren.