-Vi starter på strekningen Balsfjord – Reisadalen til høsten, og deretter neste strekk fra Reisadalen til Skillemoen i 2017. Både Skaidi og Skillemoen stasjoner er vedtatt bygget. Ny 132 kV stasjon på Skaidi skal kunne spenningssettes i 2018, og ny 420/132 kV stasjon på Skillemoen i 2021, samtidig med spenningssetting av hele strekningen Balsfjord  - Skillemoen, sier Vardheim.

{Bilde}

 

Det kommende året vil Statnett gå gjennom hele sin portefølje med sikte på å finne muligheter for å forskyve utbyggingsprosjekter eller strekke gjennomføringstiden på prosjekter under oppstart. Dette skjer som ledd i utrullingen av en omfattende handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS). I tråd med dette vil utbyggingen av Balsfjord-Skaidi skje trinnvis, og ikke i parallell på ulike delstrekninger.  -Dette vil gi en mindre stram fremdriftsplan enn det vi tidligere har lagt til grunn. HMS-hensynet går foran, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim.  -De neste månedene vil vi gå gjennom hele prosjektporteføljen for systematisk å vurdere mulighetene for å forskyve også andre prosjekter, sier hun.

 

En ny behovsanalyse viser at man har noe bedre tid enn tidligere lagt til grunn på den nordligste delstrekningen fra Skillemoen til Skaidi. Behovet fra bl.a petroleumsnæringen og gruvedriften kommer senere enn tidligere antatt.  Statnett avventer derfor vedtak om oppstart på denne strekningen. Vardheim understreker at når premissene endrer seg, vil saken bli vurdert på nytt.  -Når planer for økt forbruk eller den generelle forsyningssituasjonen tilsier det, vil vi ta stilling til denne delstrekningen på nytt – senest 1-2 år fram i tid, sier hun

 

-Nettutviklingen henger nøye sammen med utviklingen i forbruksbehov, og vi vil legge vekt på en tett og god dialog med de aktuelle næringsaktørene, slik at vi hele tiden har oppdatert kunnskap og kan gjøre de nødvendige vedtak i rett tid, understreker Vardheim. -Vi har god kontroll på ledetiden på den siste delstrekningen og dette skal ikke påvirke samfunnsutviklingen i regionen, forsikrer Vardheim.

 

I månedsskiftet juni/juli vil tildeling av entrepriser på strekningene Balsfjord – Reisadalen og Reisdalen – Skillemoen, finne sted. Tildeling av Skillemoen - Skaidi avventer beslutning om oppstart.

 

Forsyningssikkerheten i nord bedres betydelig med pågående bygging fra Ofoten til Balsfjord, og forsterkes ytterligere med vedtatt videreføring fra Balsfjord.

Balsfjord – Skaidi er kostnadsberegnet til 4-6 milliarder kroner, noe som gjør prosjektet til en av de største satsningene i landsdelen de kommende år. Pågående bygging fra Ofoten til Balsfjord ligger foran plan og mye vil bli ferdigstilt før kommende vinter.

 

 

Kontaktperson i Statnett:

Berit Erdal, kommunikasjonssjef: 90 10 98 84