I kjølvannet av to dødsulykker hos to entreprenører i Statnetts utbyggingsprosjekter, har det blitt identifisert flere forbedringsbehov på HMS-siden. Disse blir adressert i en omfattende HMS-handlingsplan som styret i Statnett har vedtatt. Handlingsplanen fokuserer på fire hovedområder:
 

 

  • Konsolidering av prosjektporteføljen

  • Tilstramminger i kontraktskrav og  krav til prekvalifisering

  • Forsterket sikkerhetskultur  i Statnett og hos leverandører

  • Økt kapasitet på kontroll og etterlevelse


- Det som har skjedd viser at vi har HMS-utfordringer, sier konsernsjef Auke Lont. - Samtidig som vi de siste årene har levert bedre HMS-resultater, må vi heretter bli enda mye bedre. Denne planen er ikke først og fremst begrunnet i dødsulykkene, men basert på de erfaringene vi har gjort i tiden før og etter ulykkene, og som har vist behovet for økt fokus på HMS.

Gjennomgangen siden mai har avdekket behov for forbedringer:

  • I noen leverandørselskaper er det en kultur som ikke legger nok vekt på sikkerhet

  • Ujevn HMS-standard i ulike prosjekter og for lite lokal tilstedeværelse

  • Tid oppleves i for stor grad som en knapphetsfaktor

  • HMS-administrasjon har gått på bekostning av tilstedeværelse i felt

  • For lite læring av avvik og manglende konsekvens ved avvik

  • HMS-krav må komme tydeligere til syne i kontraktene


- Samtidig har den gjennomgangen vi har gjennomført, vist at de fleste prosjektene gjennomføres i henhold til våre standarder, og med gode HMS-resultater. Det er gledelig. Vi har også opplevd sterk støtte og tillitserklæringer fra våre kunder og kontakter i denne vanskelige tiden, og det har gjort godt, fremholder Lont.

- Planens intensjon er å balansere behovet for fremdrift i prosjektene med en sterkere hånd på HMS, understreker Lont.

Omfattende HMS-tiltak
Det legges opp til flere tiltak rundt prosjektporteføljen. Over det kommende året vil Statnett systematisk vurdere mulighetene for å forskyve prosjekter med tanke på å avlaste den totale porteføljen. Dette vil frigjøre ressurser som blant annet vil bli brukt for å øke kontroll og tilstedeværelse på byggestedene. Arbeidet med Nettutviklingsplan 2017 vil bli benyttet for å identifisere mulige forskyvninger. Dette vil bli implementert gradvis i det kommende året, men det vil få konsekvenser løpende etter som enkeltprosjekter når sine beslutningsporter. Det årlige omfanget av reinvesteringer vil også bli dratt noe ned.

Øvrige tiltak i HMS-planen knytter seg til kontraktskrav, styrking av sikkerhetskultur og økt fokus på kontroll og etterlevelse. - Vi har sett på en rekke faktorer som påvirker HMS-resultatene, og derfor legges det opp til en pakke av tiltak, sier Lont.

Det vil bli lagt økt vekt på tilstedeværelse og kontroll der hvor byggearbeidet foregår, både for å avdekke feil og for å fremme forbedringer i det daglige arbeidet. "Risikovurderinger skal gjennomsyre HMS-arbeidet. De farligste operasjonene skal omfattes av de strengeste tiltakene", sier Lont.

Dette vil bli kombinert med tiltak for å styrke sikkerhetskulturen både internt i Statnett og i alle selskaper som jobber for Statnett. Det vil videre bli strammet ytterligere inn på kravene til prekvalifisering av og kontrakter til leverandører. - Vi vil oppmuntre til forbedringer. Det innebærer også å slå ned på feil og mangler, sier Lont.

- Min viktigste erkjennelse i dette arbeidet handler om etterlevelse og vilje til forbedring og læring - om å sette gode hensikter ut i livet. Det hjelper ingenting med HMS-krav hvis de ikke etterfølges. Vi må ut i felt - der hvor HMS-kravene skal gjøre en forskjell - og vi må bry oss. Den ultimate testen på alt HMS-arbeid er hvordan det virker i praksis. Det er kjernen i denne planen, sier Lont.

- Disse tiltakene vil i sum styrke både HMS-arbeidet og prosjektene som sådan, sier Lont. Planen er motivert av HMS-hensyn, men all erfaring tilsier at vi også vil høste andre gevinster. Forbedringer på HMS gir forbedringer på bred front, avslutter Lont.

Kontaktperson:
Irene Meldal, kommunikasjonssjef, tlf 975 01 453