Statnett besluttet før sommeren å starte byggingen av ny 420 kV ledning fra Balsfjord til Skaidi.

Se egen pressemelding om vedtak her.

 

Bakgrunnen for vedtaket er i grove trekk to forhold:

  1. Et behov for å ikke øke prosjektporteføljen ytterligere. Vi bygger over hele landet, og av hensyn til HMS må ikke belastningen blir for stor i perioden. Mot 2020 vil antall prosjekter som ferdigstilles øke, og belastningen går ned.
  2. Endringer i behovsutviklingen ga rom for å endre vår utbyggingstakt tilsvarende.

Nedenfor redegjør vi for punkt 2 - hvordan forutsetningene i behov- og lønnsomhet av Balsfjord – Skaidi har endret seg siden forrige analyse i 2013/14.

 

Sentralnettet i Finnmark har vært høyt utnyttet de senere årene. I forkant av tilkobling av Goliat var det nødvendig å installere såkalte systemvern på en rekke kraftledninger inn til og i Finnmark. Totalt 11 ledninger. Ved feil på en av disse ledning vil industrien, i hovedsak Melkøya og Goliat, kobles fra for å hindre mørklegging bland befolkningen.

 

Samtidig er det planer om mer forbruk i Finnmark, og mer forbruk vil medføre at risikoen for å overbelaste ledninger øker, og dermed også økt sannsynlighet for avbrudd.

 

Forbruksveksten ligger derfor til grunn for oppstart av ny 420 kV kraftledning fra Balsfjord til Skaidi.

 

I 2013-14 gjennomførte Statnett en behov- og lønnsomhetsanalyse av kraftledningen. Analysen viste at en trinnvis utvikling ville være samfunnsmessig rasjonelt.

 

Trinn 1 var å etablere en kraftledning fra Balsfjord til Skillemoen like sør for Alta. Balsfjord - Skillemoen øker kapasiteten inn og ut av Vest-Finnmark – og vil styrke nettet i både Øst- og Vest-Finnmark. Balsfjord – Skillemoen gjør systemvernene overflødig på 9 av de totalt 11 ledningene som de i dag er knyttet til. Kun to gjenstår, internt i Finnmark.

 

Å bygge 420 kV til Alta bedrer således leveringspåliteligheten betraktelig.

 

Den oppdaterte behov- og lønnsomhetsanalysen fra 2013-14 viste at forbruksvekst er en viktig faktor for at siste strekket fra Alta til Skaidi bør bygges.

 

I 2013-14 var det flere planer om økt forbruk innen 2020-2025. Nussir skulle være på drift i 2017, og øke forbruket i 2021. Statoil vurderte å øke forbruket på LNG-fabrikken på Melkøya i samme periode. En landterminal for Johan Castberg var ventet idriftsatt i 2019. En uavhengig studie viste også at et gassrør forlenget fra Norskehavet og opp til Barentshavet var sannsynlig tidlig på 2020-tallet – og da til Hammerfest i første omgang.

 

Alle disse planene er fortsatt aktuelle, men realiseringen er fortsatt usikker og/eller utsatt i tid. I forbindelse med KVU Nord og behovsanalyser som der ble gjennomført for alt forbruk etter 2020, har Statoil utsatt økt forbruk på Melkøya med flere år, til midt på 2020-tallet.  Johan Castberg er utsatt fra 2019 til 2023, og Nussir, samt ny gassinfrastruktur fra Gassco, er fortsatt uavklart.

 

Utsatt forbruksøkning fra industrien gir oss bedre tid på siste strekk fra Skillemoen til Skaidi.

 

Statnett mener fortsatt at å bygge til Skaidi er samfunnsøkonomisk rasjonelt, og vil derfor ta strekningen opp til ny vurdering senest innen 1-2 år. Endringer i forbruksprognoser og den generelle forsyningssikkerheten vil da bli vurdert på nytt.

 

Forsyningssikkerheten for befolkningen i Finnmark er derimot god, og den bedres fortløpende. Den viktigste forbedringen for befolkningen i Finnmark er den pågående byggingen fra Ofoten til Balsfjord, det er ofte ved Ofoten utfordringer med kapasitet har medført mørklegging av landsdelen. Og denne strekningen vil ferdigstilles allerede neste år. 1/3 av strekningen er allerede ferdigstilt, og allerede denne vinteren er forsyningssikkerheten bedret.