Det er behov for tiltak i strømnettet i området. Det er kraftig vekst i kraftforbruket i Romsdal og Nordmøre, samtidig som strømnettet er høyt utnyttet. Tiltaket vil gi økt kapasitet i nettet, og legger til rette for nytt forbruk samtidig som forsyningssikkerheten ivaretas.

- Situasjonen i Romsdal og på Nordmøre går igjen langs mye av norskekysten. For å legge til rette for nytt forbruk og sikker forsyning har Statnett gjennom områdeplanene skissert en trinnvis utvikling av sentralnettet for å møte denne utviklingen. Dette prosjektet er en viktig brikke i målnettet som presenteres i Områdeplan Midt, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for Nett i Statnett.

Statnett har vurdert flere alternativer for ledningstrase og melder to alternativer med ulike løsningsvarianter for videre utredning. Alternativ 1 følger langt på vei eksisterende trasé for 132kV Grytten-Istad, mens alternativ 2 legges om lag 3 km vest for dagens trasé. En kombinasjon av de to alternativene er også mulig.

Statnett melder tre ulike alternativer for plassering av henholdsvis Fannefjorden transformatorstasjon i Molde og Isfjorden koblingsstasjon i Rauma. Alternativene for Fannefjorden stasjon er i nærheten av Hjelset, og tar høyde for et arealbeslag på om lag 40 daa. For Isfjorden koblingsstasjon ønsker Statnett å gå videre med utredning av tre plasseringer mellom Langmyra og eksisterende ledning i øst og Heggenesmoen i vest. Alle alternativene tar høyde for et arealbeslag på om lag 30 daa, men det er sannsynlig at endelig arealbeslag blir mindre. Det blir i tillegg behov for midlertidig areal i forbindelse med anleggsarbeidene, og det kan bli behov for areal for deponi av masser. Dette skal nå utredes nærmere.

Konseptet som nå meldes er i tråd med anbefalingene fra tidligere utredninger av strømnettet i området, senest i konseptvalgutredningen Næring og nett i Nordmøre og Romsdal, som ble publisert i januar 2022.

Den videre prosessen med meldingen vil bli styrt av NVE. Når NVE tar meldingen til behandling, vil de fastsette dato og sted for folkemøter og møter med offentlige instanser. NVE vil gjennomføre en høring av meldingen hvor berørte, inkludert grunneiere, blir invitert til å kommentere utredningsprogrammet, forslag til traséer og prosessen. Statnett vil i samme periode gjennomføre åpne kontordager, hvor berørte og interesserte kan møte representanter fra Statnett for mer informasjon.

Les Statnetts Områdeplan Midt (Trøndelag, Romsdal og Nordmøre) her.