Statnett søkte i mai 2010 om en videreføring av ny 420 kV-ledning fra Namsos til Storheia, videre til Orkdal/Trollheim.

 

Ny plassering av transformatorstasjon i Orkdal

Tilleggssøknaden som nå er sendt til NVE innebærer ny plassering av Orkdal vest transformatorstasjon i Orkdal kommune samt nytt traséalternativ inn mot ny plassering av transformatorstasjon i Orkdal. Videre omsøkes 13 justeringer av tidligere omsøkt trasé for ny 420 kV ledning som berører Åfjord, Rissa, Agdenes, Snillfjord, Hemne, og Orkdal kommuner. Det søkes også om tillatelse til å kople den 7. sjøkabelen til muffene på hver side av Trondheimsfjorden, med nødvendig utvidelse av muffeanlegget ved Selvneset.

 

Videre søkes det på vegne av TrønderEnergi Nett (TEN) om tillatelse til å rive eksisterende 132 kV-ledning mellom regionalnettstasjonen i Snillfjord og sentralnettsstasjonen ved Blåsmo i Orkdal kommune.

 

Legge til rette for vindkraft

Formålet med ledningen er primært å legge til rette for etablering av ny vindkraftproduksjon i området i tillegg til å bidra til forsterkning av det innenlandske nettet, spesielt i nord-sør-retning.