Dette viser en rapport med resultater fra tre måneder med parallellkjøring av de to systemene. Rapporten er nå på høring.

 

Flytbasert markedskobling er en automatisering av fastsettelsen av handelskapasitet til kraftmarkedet. Metoden bruker mer detaljert informasjon om det fysiske strømnettet og ser hele Norden i sammenheng. Norge har et sammensatt strømnett med ledninger som forgrener seg og møtes mange steder utover i landet, bygget ut for å overføre kraft fra spredte kraftverk til store og små forbrukere. Dette nettet er allerede høyt utnyttet, men med flytbasert markedskobling kan det utnyttes enda bedre.

 

- Kraftmarkedet er det viktigste verktøyet for å koordinere produksjon, forbruk og nettbegrensninger. Samtidig øker behovet for å utnytte det strømnettet vi har og ta hensyn til de fysiske begrensningene. Kraftforsyningen blir stadig mer kompleks, elektrisitetsforbruket øker og vi får samtidig en stadig større andel med uregulerbar kraftproduksjon som sol- og vindkraftverk i de nordiske landene, forteller konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett. -Dette gjør det stadig mer krevende å fastsette riktig kapasitet i strømnettet, og det er behov for en annen metode enn den vi bruker i dag. Mens dagens markedsløsning bare ser på grensen mellom to og to prisområder, tar den nye løsningen med mer informasjon om kraftnettet. Dette gjør at vi kan utnytte strømnettet bedre. Da blir det mindre prisforskjell mellom de ulike prisområdene. Vi får også en mer nøyaktig plan for driften av kraftsystemet for det kommende døgnet, noe som er viktig for den operative driften vår.

 

De systemansvarlige nettselskapene i Norden har samarbeidet om å etablere flytbasert markedskobling i Norden siden 2012. Den nye løsningen er også i tråd med europeisk regelverk.

 

-Etter at rapporten har vært på høring, vil de nordiske reguleringsmyndighetene for energi ta stilling til om kvaliteten på metoden oppfyller angitte krav. For å sikre at nettselskapene, markedsaktørene og kraftbørsene får tilstrekkelig med erfaring med den nye metoden, vil vi fortsette å teste ut flytbasert markedskobling i parallell med det eksisterende markedet i minimum 6 måneder. Planen er at vi skal kunne gå over til å benytte flytbasert markedskobling i spotmarkedet for kraft i Norden i løpet av første kvartal 2024, forteller Løvås.

 

Her kan du finne rapporten og legge inn høringsinnspill:

https://consultations.entsoe.eu/markets/nordic-ccm-parallel-run-report/