- Vi har gått fra et 300kV nett med begrensninger til et sterkt 420kV nett. Vi kan med stor tilfredshet konstatere at vi nå er i mål og jeg vil gjerne takke et svært kompetent prosjektteam for en imponerende innsats og vilje til samhandling. Takket være dem kom vi i mål, sier prosjektleder Nils Sirnes. – Samtidig vil jeg rette en stor takk til driftsmiljøene og alle eksterne aktører for samarbeidet underveis.

 

8 års byggeperiode

I 2013 startet arbeidet med å oppgradere til sammen 270 kilometer eldre ledning fra 300kV til 420kV. Det var en viktig del av gjennomføringsplanen å få gjennomført mest mulig oppgradering av eksisterende nett før byggingen av de nye 420kV ledningene ble satt i gang.  Bygging av nye transformatorstasjoner og nye ledninger startet opp i 2016 og det er bygget totalt åtte nye stasjoner og 300 kilometer nye ledninger er kommet på plass. Den siste ledningen som ble satt i drift 5. oktober 2021 er strekningen mellom Hylen og Saurdal i Suldal i Rogaland. Utbyggingen av Vestre korridor har bidratt til at spenningen i transmisjonsnettet mellom Kristiansand og Sauda er økt fra 300kV til 420kV, som er nivået Statnett planlegger for alle sine fremtidige utbygginger i sentralnettet. 


Utbyggingen i Vestre korridor legger til rette for det grønne taktskiftet:

 • Gir tilstrekkelig kapasitet i sentralnettet på Sørlandet for sikker drift, også ved planlagte utkoblinger og vedlikeholdsarbeid.
 • Gir tilstrekkelig nettkapasitet på Sørlandet til å realisere forventet ny fornybar strømproduksjon i Sør-Norge.
 • Muliggjør Statnetts nye mellomlandsforbindelser: NordLink til Tyskland og North Sea Link til UK.
 • Vestre korridor legger til rette for full utnyttelse av eldre mellomlandsforbindelser.


Statnetts styre besluttet våren 2012 at Vestre korridor skulle bygges. Etter en lang planprosess med mer enn 10 konsesjonssøknader, fordelt på ulike geografiske områder, startet arbeidet med oppgradering av 270 kilometer eksisterende ledningsnett høsten 2013. De første store kontraktene på nybygg av stasjon og ledning ble inngått i 2015 og bygging av nye anlegg gikk i gang i 2016. Vestre korridor ble fullført 5. oktober 2021 med en total kostnadsramme på 6,4-6,5 milliarder kroner. 

 

Dette er gjort:

 • 270 kilometer eldre ledning oppgradert fra 300kV til 420kV
 • 250 kilometer ny 420kV ledning er bygget
 • 50 kilometer DC-ledning for NordLink er bygget
 • 8 nye stasjoner på 420kV er bygget
 • Tiltak i 4 stasjoner er utført
 • 13 transformatorer er satt i drift
 • 61 bryterfelt er satt i drift
 • 900 master med samlet vekt på 15000 tonn er montert
 • 3600 betongfundamenter er bygget
 • 2220 kilometer faseliner er montert
 • 1 designmast bygget i Lysebotn
 • Revet 250 km eldre ledning

 

Både norske og utenlandske entreprenører har bidratt til byggingen av Vestre Korridor. Totalt sett har det vært 2500 årsverk i sving fra eksterne aktører.

 

- Jeg ønsker å rette en stor takk til dem for samarbeidet, og for at vi er i mål i henhold til plan, sier Nils Sirnes.