- Vi søker NVE om å installere ny strømkabel parallelt med dagens kabel i Øygarden. Det nye kabelanlegget vil bli tilrettelagt for 420 kV og vil i tillegg doble kapasiteten sammenlignet med dagens løsning ved drift på 300kV. Øygardskabelen er det viktige første steget i strategien vi har lagt for å møte den høye etterspørselen etter strøm i Bergens-regionen, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør Nett i Statnett.

For tiden er prosjekter til en samlet investeringskostnad på omtrent 5 milliarder kroner under planlegging og gjennomføring i Bergen og omland.

- Vi ser at tempoet i elektrifiseringen av samfunnet går raskt og enda raskere enn man forutsatte for få år siden. I Bergensregionen har BKK Nett og Statnett bare siden 2018 mottatt en betydelig økning i henvendelser om nytt og økt strømforbruk i regionen, og Statnett er i gang med planlegging og gjennomføring av omfattende tiltak for å styrke forsyningen og øke kapasiteten i nettet her.

 

Bakgrunn for søknaden

I 2019-2020 gjennomførte Statnett en konseptvalgutredning for Bergen og omland (KVU Bergen og omland). Her legger Statnett til grunn en investeringsstrategi som kan gjennomføres trinnvis. De første tiltakene innebærer spenningsoppgradering Sogndal-Modalen-Kollsnes, dublering av kabler over Fensfjorden, økt kapasitet på Øygardskabelen mellom Litle Sotra og Kollsnes, samt tiltak for å øke kapasiteten i flere transformatorstasjoner.

Økt kapasitet på Øygardskabelen er det tiltaket som best øker leveringspåliteligheten til dagens forbruk og bidrar til økt kapasitet i nettet i Øygarden-området. I tillegg er Øygardskabelen viktig for å maksimere effekten av øvrige tiltak foreslått i KVU Bergen og omland. Transmisjonsnettet i området i dag er høyt belastet. Samtidig foreligger det planer om betydelig nytt forbruk i samme område.

Det eksisterende 300 kV kabelanlegg ligger i grøft langs fylkesveien mellom Solsvik og Nordre Blomøy i Øygarden kommune og ble bygget av BKK og satt i drift i 1995. Den nye kabelen Statnett har søkt om å installere planlegges i all hovedsak å bli lagt i grøft ved siden av det eksisterende kabelanlegget.

Det søkes samtidig om tillatelse til å oppføre nye stasjonsbygg ved siden av dagens stasjoner på Solsvik og Nordre Blomøy.


NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har ansvaret for den videre behandlingen av konsesjonssøknaden. Neste steg er at konsesjonssøknaden sendes på høring, og NVE vil kalle inn til høringsmøter.


Langsiktige planer i regionen

Annet hvert år publiserer Statnett Nettutviklingsplanen (NUP) som beskriver driverne for utviklingen av kraftsystemet, pågående utbyggingsprosjekter og planlagte tiltak fremover. Neste trinn som er planlagt for Bergen og omland innebærer sannsynligvis en ny 420 kV-forbindelse til Kollsnes fra Samnanger eller Modalen, slik som anbefalt i KVU Bergen og omland, før vi spenningsoppgraderer resterende nett. I tillegg planlegger vi spenningsoppgradering mellom Bergen og omland og Haugalandet, for å styrke forsyningssikkerheten og redusere flaskehals mellom områdene. Nye forsterkninger vil sees i sammenheng med behovet for å fornye stasjonene i Litle Sotra, Fana, Arna, Evanger, Hove og Mauranger. 

 

Les mer i Nettutviklingsplanen 2021