Utvekslingskapasiteten med land utenfor Norden har økt etter at de to mellomlandsforbindelsene NordLink og North Sea Link (NSL) til henholdsvis Tyskland og Storbritannia ble ferdigstilt. Fra før var Norge knyttet direkte til kontinentet med kabelen NorNed til Nederland.

Norge har som regel et overskudd av kraftproduksjon. Dette gjør at vi er i stand til å eksportere dette kraftoverskuddet til andre land. I enkelte perioder importerer vi likevel kraft når prisene i andre land vi er koblet til er lavere enn her i landet.

Så langt i 2021 har vi hatt en nettoeksport på 15,7 TWh. De fem foregående årene har tallene for tilsvarende periode vært 17,5 TWh (2020), 1,2 TWh (2019), 14,6 TWh (2018), 19,2 TWh (2017) og 22,3 TWh (2016).

Fra 1. januar til og med 30. november i år har vi totalt eksportert 22,9 TWh, mens importen i den samme perioden har vært 7,2 TWh. Dette gir en samlet netto eksport på 15,7 TWh. I den samme perioden har det blitt produsert 141 TWh i Norge, mens forbruket har vært 125 TWh.

Sverige* er det landet vi utveksler mest kraft med. Siden 2016 til og med november i år har den samlede eksporten dit vært rett over 54 TWh. I samme periode har vi også importert over 27,5 TWh fra Sverige. Netto utveksling med Sverige utgjør rundt 35 prosent av den samlede nettoeksporten ut av Norge de siste fem årene.

Danmark følger etter Sverige på listen over land vi utveksler kraft med. Samlet eksport hit de siste fem årene og så langt i år har vært 36,6 TWh, med en nettoeksport på om lag 24,3 TWh. Dette er bare litt under nettoeksporten til Sverige, men vi har de siste to årene hatt vesentlig mer eksport enn import på forbindelsen til Danmark. I 2021 utgjør nettoeksporten til Danmark om lag 39 prosent av den samlede nettoeksporten.

Den totale importen av strøm til Norge fra Sverige og Danmark de siste fem årene og så langt i år er rett i underkant av 40 TWh.

Hvis vi ser på 2021 fram til og med november har det vært omtrent lik nettoeksport til Tyskland og Nederland. Til Tyskland er det eksportert rett i overkant av 4 TWh, mens det til Nederland er eksportert 3,3 TWh. Selv om eksporten til Tyskland er en del høyere enn til Nederland, er det også importert 0,9 TWh fra Tyskland så langt i år.

NSL-forbindelsen mellom Norge og Storbritannia har vært i prøvedrift siden oktober i 2021. Det har medført at kabelen i all hovedsak har vært driftet med halv kapasitet, og det er derfor begrenset hvor mye kraft som er utvekslet på forbindelsen. Svært høye kraftpriser i Storbritannia gjør at det stort sett har blitt eksportert kraft på denne forbindelsen så langt i prøvedriftsperioden.

*Inkludert i tallene for Sverige er også forbindelsen til Finland, men denne utgjør bare en liten del av den samlede kapasiteten.

 

Netto 2021.jpg

 

Netto 2016-21.jpg

 

Oversiktsdiagram.jpg

Flere tall og data fra kraftsystemet finnes her,