Tidligere er det annonsert at det fra 10. mars vil lanseres systemer som vil muliggjøre konkurranse mellom kraftbørser, men testingen av nye prosedyrer som håndterer informasjonsflyt mellom aktørene i det fremtidige nordiske kraftmarkedet, tar noe lengre tid enn opprinnelig planlagt. Denne reviderte planleggingen gir prosjektet tilstrekkelig tid til ytterligere testing for å sikre en robust og pålitelig nordisk markedskobling. Etter planen vil en ny dato annonseres i slutten av februar.

En kraftbørs må utpekes av en regulator og kalles da Nominated Electricity Market Operator (NEMO). Det nordiske Multi-NEMO Arrangement-prosjektet har som mål å åpne den europeiske såkalte day-ahead markedskoblingen for flere NEMOer i de nordiske prisområdene uten å endre de generelle prinsippene for markedskobling og allokering av overføringskapasitet mellom budområder.

Deltagerne i prosjektet har forpliktet seg til å implementere det nordiske MNA-prosjektet i tråd med Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222, om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering. Det vil muliggjøre konkurranse mellom NEMOer i de mest sentrale delene av de europeiske kraftmarkedet og samtidig ivareta målet om et fullt ut integrert kraftmarked i Europa.

Samtidig med innføringen av børskonkurranse i Norden vil valutakursen som benyttes til å regne om bud på regulerkraft og primærreserve fra norske kroner til euro hentes fra den Europeiske sentralbanken og ikke Nord Pool som i dag.

Deltagerne i prosjektet er de nordiske systemoperatørene Statnett, Svenska kraftnät, Energinet og Fingrid og de tre nordiske NEMOene Nord Pool (EMCO), EPEX SPOT and Nasdaq.