-Teknologikvalifisering av prefabrikkerte jordfundament bidro både til redusert anleggstid og bedre HMS i prosjektet, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

300 km med ny 420 kV kraftledning skulle bygges fra Balsfjord til Skaidi - gjennom et område hvor 34 reinbeitedistrikt flytter igjennom vår og høst, og hvor enkelte distrikt også har beite- og kalvingsområder. For å hensynta reindriften må anleggsarbeidet stanse i lengre perioder hver vår, sommer og høst. Med tradisjonell bygging, hvor støpte fundament benyttes og sommeren i hovedsak er byggesesong, ville byggetiden i utgangspunktet tatt fire år. Samfunnsøkonomien i prosjektet ble derfor utfordrende da det er kostbart å ha anleggsaktivitet over så lang tid.

Løsningen ble å benytte prefabrikkerte jordfundament i stål, som kunne bygges i større deler av vinteren når reindrifta ikke berøres. Dette reduserte byggetiden med et år og sparte dermed store kostnader.

Prefabrikkerte jordfundament var tidligere kun benyttet på 132 kV spenningsnivå og dermed startet prosessen med å teknologikvalifisere fundamentene for spenningsnivå på 420 kV.

I tillegg til å redusere anleggstiden har også prefabrikkerte fundament en stor oppside for HMS; redusert bruk av helikopter medfører sikrere arbeidsoperasjoner og redusert risiko for uønskede hendelser samt at vinterarbeid medfører færre sår/spor i naturen.

I verdi sparte Statnett ca. 400 millioner på å ta i bruk prefabrikkerte fundament på dette prosjektet, i hovedsak i form av et års redusert anleggsperiode.

 

Erfaringer og veien videre

-For entreprenørene som bygger for oss var prefabrikkerte fundament ukjent, men teknikken ble raskt innøvd og nå ønsker de å benytte dette i større grad enn tiltenkt, sier Vardheim.

Av 2648 jordfundament på strekningen Balsfjord–Skaidi, vil 2190 være prefabrikkerte fundament.

Ny 420 kV kraftledning fra Balsfjord til Skaidi sikrer forsyningen av strøm til Finnmark og legger også til rette for ny produksjon av fornybar kraft. Byggingen pågår og vil stå ferdig i 2022.

-Erfaringene vi har høstet fra dette prosjektet, gjør at vi også nå planlegger å benytte prefabrikkerte fundament der hvor det er mulig, på nye utbygginger som kommer, sier Vardheim.

-Initiativ og problemstillinger utløst av behov fra prosjektene selv bidrar til å bringe oss videre, og gjør våre anlegg sikrere og mere kosteffektive, sier forskningsdirektør i Statnett, Sonja Berlijn. – Og ved økt bruk av prefabrikkerte fundament på flere utbygginger er potensialet for kostnadsreduksjon stort også fremover.

montering stålfundament.jpg

Montering av stålfundament.