- Vi mener visjonen om nullutslipp i 2050 er innenfor rekkevidde. Veien mot nullutslippssamfunnet vil kreve større grad av koordinering på tvers av landegrenser og nettnivå. Vi må se helheten i kraftsystemet skal vi klare å lykkes. Statnett sitt samfunnsoppdrag her er tydelig: Vi skal levere på verdiskapning og klimamål samtidig som vi opprettholder forsyningssikkerheten, sier konserndirektør i Statnett, Håkon Borgen.

I dag arrangeres Nasjonalt kraftsystemmøte. På møtet ble hovedpunkter fra Langsiktig markedsanalyse 2020-2050 presentert. Denne analysen har vurdert hvordan veien mot nullutslipp vil påvirke og hva det vil kreve av energisystemet nasjonalt og på europeisk nivå.

Radikalt skifte i Europa

Innstramming i klimapolitikk, teknologi, økonomi og klimakrise drar i samme tydelige retning, nemlig massiv elektrifisering. Resultatet av klimamålene gir en økt elektrifisering i Europa.

- Vi tror nå at kraftforbruket i hele Europa vil øke. Energien vil nesten utelukkende komme fra vind- og solkraft med noe som tilsvarer en tidobling av volumet fra i dag. Tilpasning av forbruk til produksjonen og lagring vil gjøre at systemet henger sammen, sier Borgen.

Havvind forventes å bli en sentral del av løsningen. Vi ser at det foregår et omfattende arbeid i Europa for å finne gode løsninger for å transportere offshore kraftproduksjon til land og binde land sammen.

- For Statnett er det viktig å understreke at nettet på land og til havs er ett sammenhengende kraftsystem. Planer om utbygging av havvind i Nordsjøen må sees i sammenheng for å sikre en helhetlig nettutvikling, sier Borgen.

Statnett vil nå engasjere seg sterkere også innen teknologiutvikling og standardisering for å sikre at et framtidig offshore nett i Nordsjøen er framtidsrettet og robust.

Norden følger Europa mot nullutslipp i 2050

Statnett forventer 40-50 prosent vekst i forbruket fram mot 2050 i Norden, men det kan bli mye mer. Elektrifisering, inkludert hydrogen via elektrolyse, står sentralt. Datasentre, batteriproduksjon og generell industrivekst kommer i tillegg.

– Det blir viktig at forbruksøkning balanseres av økt produksjon. Vi forventer derfor stor vekst i vindkraft i Norden, forklarer Borgen. Det betyr at uregulerbar produksjon dominerer på sikt, men vil balanseres fordi mye av forbruksveksten vil bestå av fleksible kunder.

Fornying og akselerert elektrifisering er drivere for nettinvesteringene i Norge

Norge har et forsprang på veien mot det helelektriske samfunnet siden omleggingen av forbruket allerede er godt i gang. Kraftproduksjonen i Norge er dessuten nesten utelukkende fornybar. Transmisjonsnettet er også styrket de senere årene og mange netttiltak er under planlegging.

Forbruksveksten vi ser regionalt er mye sterkere enn vi har sett tidligere. Veksten kommer i hovedsak i områder hvor det allerede er mye industri og uten produksjon i nærheten, eksempelvis i områder rundt Kristiansand, Haugalandet, Bergen, Nordmøre, Romsdal og i østlandsområdet.

-Samtidig ser vi at anleggsmassen vår begynner å bli gammel og mange flere aktører vil på nett. Fornyelser av aldrende anlegg vil gi en kapasitetsøkning og det blir sentralt å se dette i sammenheng med aktørers ønsker om økt strømforbruk, forklarer Håkon Borgen.

​Felles ansvar for å nå klimamålene

Statnett har et godt samarbeid på europeisk og nordisk nivå. På nasjonalt nivå er Statnett i gang med å styrke dialogen med regionale nettselskap gjennom prosessene for utarbeidelse av kraftsystemutredningene.

- For å utvikle det norske kraftsystemet videre er vi avhengig av tett dialog på tvers av nettnivå for å finne de beste løsningene. Vi gleder oss til å ta fatt på de kommende utfordringene sammen med alle aktørene, avslutter Borgen.

 

Mandag 26.oktober presenterer Statnett den nye langsiktige markedsanalysen for perioden 2020-2050. Påmelding til den digitale presentasjonen finner du her