Dette viser en studie som Elhub har gjennomført med bistand fra Oslo Economics. Studien er gjort for å kartlegge i hvilken grad Elhub har oppfylt intensjonene og i hvilken grad aktørene har realisert de tiltenkte gevinstene. I studien inngår blant annet intervjuer med over 30 markedsaktører og andre interessenter.

-Elhub ble opprettet for å støtte opp under innføringen av smarte strømmålere og et mer effektivt sluttbrukermarked for strøm. Dette ville kreve store tilpasninger i IT-systemene hos både nettselskap og kraftselskap, og etableringen av en felles IT-løsning var vurdert til å være mer kostnadseffektivt enn om hvert enkelt selskap skulle utvikle sin egen løsning. Et felles system ville også legge bedre til rette for å utnytte de mulighetene som ligger i smarte strømmålere, forteller daglig leder i Elhub Tor Bjarne Heiberg. -Etter halvannet års drift av Elhub, ville vi nå se om gevinstene ble slik de var planlagt.

Resultatene viser at Elhub har gitt de planlagte kvalitative gevinstene, slik som bedre datakvalitet, effektiv utveksling av data og effektive markedsprosesser. Også målene for nøytralitet, sikkerhet og personvern er oppnådd. Foreløpig er ikke investeringene som er gjort, oppveiet av besparelser for markedsaktørene. Det kreves imidlertid relativt beskjedne besparelser per aktør før regnestykket blir positivt økonomisk sett.

-Rapporten bekrefter at vi har lykkes med å innføre det nye IT-systemet slik det var planlagt, og det har gitt oss høy kvalitet og effektiv utveksling av data. Samlet gir Elhub data for fakturering av over 100 milliarder kroner per år. Godt datagrunnlag for måleverdier og kundedata gir både mer korrekt avregning og effektiv tidsbruk i bransjen. I tillegg gjør økt måleverdikvalitet at det blir mindre behov for korreksjoner tilbake i tid. Det er resultater vi allerede nå kan se, og det er jeg fornøyd med, sier Heiberg.

Når det gjelder kostnader og besparelser, er det stor spredning blant selskapene. Samtidig påpeker Heiberg behovet for å vise litt tålmodighet for å se de økonomiske resultatene.

- Generelt blir gevinstene tatt ut over vesentlig lengre tid for denne typen endringer, og det er relativt tidlig å måle de økonomiske effektene. Nå framover blir det viktig at de som har lykkes best med omstillingen kan vise hvordan de har fått til det, slik at vi sammen utvikler det gevinstpotensialet som Elhub kan gi, sier Heiberg. -Vi tror det vil være gevinster å hente for markedsaktører for eksempel gjennom bedre datakvalitet og tilpasninger av arbeidsprosesser og IT-systemer, forbedringer i Elhub knyttet til markedsprosesser og datakvalitet, fremtidige regulatoriske endringer som kan innføres i Elhub i stedet for hos hver enkelt aktør, og både Elhub og andre aktører kan utnytte dataene til nye tjenester.

Elhub planlegger å følge opp med tilsvarende undersøkelse om 2-3 år.

 

 

Figur som viser hvilken nytte Elhub var planlagt til å gi og i hvor stor grad denne gevinsten er oppnådd per 2020
Figur som viser hvilken nytte Elhub var planlagt til å gi og i hvor stor grad denne gevinsten er oppnådd per 2020