-Nord Pool har vært en sentral aktør i etableringen av et velfungerende kraftmarked i Norge og Norden, og det har vært strategisk viktig at Statnett sammen med de andre systemansvarlige selskapene i Norden har vært eiere av selskapet. Når vi nå forventer at flere konkurrerende børser vil etablere seg i det nordiske markedet, endrer dette seg, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

 

Det europeiske kraftmarkedet er i endring, og prissetting for de ulike områdene er i dag en felles prosess i hele Europa. Markedsplassen for kjøp og salg av kraft er i dag konkurranseutsatt i Europa, og det er flere børser i mange land. Alt tyder på at dette om kort tid vil bli etablert også i Norge og Norden. Nord Pool driver i dag markedsplasser for kraft i Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Belgia, Nederland, Østerrike og Luxemburg i tillegg til hovedvirksomheten i Norden og Baltikum.

 

- Som eier av det nasjonale kraftnettet og systemansvarlig i det norske kraftsystemet, mener vi at det ikke er naturlig at vi skal være dominerende eier i en slik konkurranseutsatt virksomhet. Vi må som systemansvarlig likebehandle de ulike børsene. Samtidig er det viktig for forsyningssikkerheten at markedet og børsen gjennom priskoblingen bidrar til balanse mellom produksjon og forbruk fra dag til dag. Disse hensynene mener vi at Statnett og de andre systemansvarlige kan ivareta når vi beholder en eierandel på 34 prosent, forklarer konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett.

 

Den nordiske kraftbørsen Nord Pool ble etablert i 1993, og i 1996 ble Nord Pool verdens første markedsplass for krafthandel på tvers av landegrenser da det norsk-svenske markedet kom på plass.  Nå eies selskapet av de systemansvarlige nettselskapene i Norden. Dette innbefatter Statnett, Svenska kraftnät, Energinet og Fingrid. I tillegg har de tilsvarende baltiske selskapene Elering, Litgrid og Augstsprieguma hatt en mindre eierandel. Den norske eierandelen, som Statnett forvalter, har vært ca. 28 prosent de siste 18 årene. Etter salget vil Statnett ha en indirekte eierandel i Nord Pool-konsernet på rundt ti prosent. Nord Pool solgte sin finansielle børsvirksomhet til Nasdaq i 2008.

 

Det er det europeiske børskonsernet Euronext som nå kjøper seg inn på eiersiden i Nord Pool og overtar 66 prosent av aksjene. Euronext kjøpte i 2019 Oslo Børs, og vil med dette kjøpet etablere seg sterkere i Oslo. Nord Pool verdsettes til 850 millioner norske kroner på kontant- og gjeldsfri basis i transaksjonen.

 

-Det var flere aktuelle kjøpere, og vi er nå glade for at Euronext blir hovedeier i Nord Pool. Euronext er en stor aktør innen børsvirksomhet, og er allerede etablert i Norge gjennom Oslo Børs. Det er også viktig at de ønsker å beholde hovedbase for Nord Pool her i landet, sier Løvås.

Nord Pool-konsernet skal fortsatt ha hovedkontor i Oslo.  Selskapet har i underkant av 140 medarbeidere.  I 2018 var inntektene på 383 millioner kroner og 545 TWh kraft ble omsatt via Nord Pool.

 

Kontaktinfo for media:
Statnetts pressevakt 23 90 40 00