-Informasjonssikkerhet er kompetanse vi trenger i kraftsektoren. Derfor støtter vi nå et professorat som innebærer å utvikle og formidle kunnskap om informasjonssikkerhet med vekt på behovene i vår sektor, og er glade for det samarbeidet vi nå etablerer med NTNU på dette viktige området, sier Beate Sander Krogstad, konserndirektør for IT i Statnett.

Beate Sander portrett
Konserndirektør IT, Beate Sander Krogstad

Trenger tett samarbeid og høyt nivå på utdanning

Avtalen innebærer finansiell støtte til et professorat innen området, der så vel utvikling av forskningsprosjekter som veiledning til master- og doktorgradsstudenter inngår i forventningene.

 - Norge er i omstilling, og digital teknologi spiller en stadig viktigere rolle, også i kraftbransjen, sier Ingrid Schjølberg, dekan på fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk på NTNU. -Et tett samarbeid mellom fagmiljøer og næringsliv, samt et høyt nivå på utdanning innen informasjonssikkerhet er avgjørende for å møte utfordringene fremover. Denne avtalen er svært viktig for å styrke samarbeidet mellom IE-fakultetet og Statnett.

 

Digitalisering er en forutsetning i den fremtidige strømforsyningen

-Digitalisering åpner for muligheter som vi er helt nødt til å gripe når vi skal sikre en fremtidig strømforsyning som er både klimavennlig, sikker og kostnadseffektiv. Samtidig introduserer digitaliseringen oss for nye risikoområder. Disse må vi ha kompetanse til å forebygge og håndtere, og vi må kontinuerlig vie utfordringene tilstrekkelig oppmerksomhet, understreker Krogstad.

Utilstrekkelig informasjonssikkerhet er en økende risiko i samfunnet

Både Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) understreker i sine risikovurderinger faren for dataangrep, ikke minst mot viktig infrastruktur som energiforsyning. "Virksomheter innen norsk statsforvaltning, kritisk infrastruktur, deler av norsk næringsliv og norske teknologibedrifter, er utsatte etterretningsmål og må sørge for å ha god datasikkerhet og oversikt over egen nettverksstruktur. (…) aktører tilknyttet petroleums- og energisektoren (må) regne med at de vil være utsatt for avanserte nettverksoperasjoner i 2019" heter det i PSTs trusselvurdering for 2019.

-Kraftsektoren en sektor med høy kritikalitet i samfunnet, sier Nils Kalstad, instituttleder ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi på NTNU. -Vi er svært glad for at vi i samarbeid med Statnett kan styrke det nasjonale fagmiljøet med spisskompetanse for å sikre både kraftsektorens og nasjonens operative evne i fremtiden.

 

Kraftbransjen trenger mer digital kompetanse

Energiforsyningen er viktig i kampen mot klimaendringene. I takt med økt elektrifisering, mer uregulerbar fornybar kraftproduksjon og tettere samkjøring med andre land, blir driften av strømforsyningen mer kompleks samtidig som kravet til sikker forsyning større. Økt bruk av digitale løsninger er en forutsetning for å lykkes i dette, noe som utvider kompetansebehovet i energiforsyningen.

-Vi trenger fortsatt elkraftingeniører som har Ohms lov under huden, men vi trenger også forskjellige typer digital ekspertise for å lykkes i fremtiden, sier Statnetts FoU-direktør Sonja Berlijn. – Ved å samarbeide med NTNU bidrar vi til at det utdannes ingeniører med en kompetanse som vi trenger om noen år, når digitaliseringen har tatt enda noen steg.

Har ansatt professorer innen to andre samarbeidsavtaler

I fjor inngikk Statnett og NTNU femårige samarbeidsavtaler om to andre professorater, ett om maskinlæring og blockchain og en om vern i kraftsystemet. Nå er Irina Oleinikova ansatt som professor innen fagområdet vern, mens Umit Cali har takket ja til stillingen som professor i maskinlæring og blockchain.