-For vår del ser vi at det er en fordel at vi legger de samme prinsippene til grunn for inndelingen av budområder i de nordiske landene, og at vi regelmessig vurderer områdene, sier direktør for System- og markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe. -De nordiske landenes kraftsystemer er koblet tett sammen, og et harmonisert og velfungerende kraftmarked gjør det mulig å ivareta både behovet for sikker strømforsyning og omlegging til mer klimavennlig produksjon og forbruk av energi på en effektiv måte.

For Norge sin del, har Statnett foreslått å dele dagens NO4 (det nordligste budområdet) i to, i tråd med det Statnett også tidligere har sett kunne være fordelaktig.

I oktober blir forslaget til hvilke alternativer som skal vurderes, sendt regulatorene i de ulike landene for godkjenning. For Norges del er det NVE. Dersom NVE godkjenner forslaget, går Statnett videre og gjennomfører en mer detaljert studie. Studien skal gjennomføres i løpet av et år fra forslaget til alternativer er godkjent. Det skal avholdes en offentlig høring før eventuelle endelige forslag til justeringer av budområder sendes til NVE.

-Vi håper og tror at aktørene i kraftmarkedet vil benytte muligheten til å komme med sine innspill mulige endringer av budområdene gjennom høringsprosessen. Vi kommer tilbake med nærmere detaljer om høringsprosessen etter at myndighetene har vurdert de foreslått alternativene, sier Munthe.

Beslutning om en eventuell endring av de norske budområdene i kraftmarkedet, vil etter denne planen komme innen utgangen av 2020.

Arbeidet med å foreslå alternative inndelinger av budområder, er i tråd med europeiske prosesser. De systemansvarlige nettselskapene skal foreslå metode, forventninger og mulige alternative inndelinger av budområder. Disse skal analyseres i en regional vurdering av budmråder med bruk av en felles metode. På sikt vil det være behov for å vurdere inndelingen av nordiske budområder regelmessig.

 

Last ned forslag til alternative inndelinger av budområder i det nordiske kraftmarkedet under (se relevante dokumenter og vedlegg.)