Tallene for 2018 viser at hver forbruker mistet strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt. Det var flere men kortere strømbrudd enn året før, slik at den samlede tiden hver forbruker var uten strøm, var om lag den samme.

-Naturlig nok er det flest strømbrudd som følge av feil i de regionale og lokale ledningsnettene. Det er både fordi det landsdekkende hovedstrømnettet som regel driftes slik at en enkeltfeil ikke rammer forbrukere, og fordi mastene er høyere og kraftigere, forklarer Østli. Av den mengden strøm som ikke kom fram til forbrukerne i fjor, skyltes ca. 3 promille feil i Statnetts hovedstrømnett.

Ekstremvær øker risiko for strømbrudd

For ledninger spiller variasjoner i både vær og vegetasjon en stor rolle. På Statnetts kraftledninger har det vært færre feil de siste tre årene enn i perioden 2013-2015, men også i 2018 ga uvær som "Knud" og "Helene" utslag på statistikken. -De årene som skiller seg ut med flest feil, er år som er preget av ekstremvær og mye torden, forteller Østli. -Samtidig er det slik at vi har bygget flere nye ledninger og transformatorstasjoner og gjennomført spesielle tiltak på kraftledninger for å hindre feil når det blåser sterkt. Dette styrker strømforsyningen.

Måleutstyr og IT-verktøy blir enda viktigere

Tiltak i anleggene har også gitt bedre kvalitet på den strømmen som har blitt levert, i form av mindre flimmer og spenningsvariasjoner i nettet. -Det er fortsatt noen områder der flimmer er et problem, og både kabler til utlandet og økt andel av vindkraft i strømforsyningen kan gi utfordringer med å opprettholde riktig frekvens. For å finne de mest treffsikre tiltakene, installerer vi avansert måleutstyr i anleggene våre. Samtidig utvikler vi IT-verktøy, og sammen med andre selskaper i Norden utvikler vi en ny modell for å sikre at vi til enhver tid har den nødvendige balansen i kraftsystemet, sier Østli.

-Sikker strømforsyning er en forutsetning både i hverdagen for den enkelte av oss, for næringsutvikling rundt omkring i landet og for å lykkes med omstillingen til fornybarsamfunnet. Derfor jobber både vi i Statnett og resten av kraftforsyningen hver dag for at strømmen skal komme frem både nå og i fremtiden, avslutter Østli.

Antall strømbrudd per år grunnet feil i 30-420 kV
Antall strømbrudd per år grunnet feil i 30-420 kV
Varighet på strømbrudd per år grunnet feil i 30-420 kV
Varighet på strømbrudd per år grunnet feil i 30-420 kV