-Selv om det ikke er unaturlig at vår effektivitetsmåling går noe ned når vi har hatt så høy utbyggingsaktivitet, er dette selvsagt bekymringsverdig. Et stort behov for å bygge opp kapasiteten til å få på plass mye nytt nett på relativt få år, har en kostnadsside. Samtidig mener vi at målingen ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til særnorske forhold som topografi og klima, og det generelt høye kostnadsnivået her i landet, sier konsernsjef Auke Lont.

Statnett mener det er rimelig at NVE i det videre arbeidet tar hensyn til disse faktorene.

-Vi har en målsetning om å være blant Europas 25 prosent mest effektive TSOer. Derfor er vi selvsagt ikke fornøyd med dette resultatet. Vi har allerede igangsatt en rekke effektiviseringstiltak, og ikke alle har gitt resultater ennå, men vi jobber mot våre ambisiøse mål, understreker Lont.

Det er nylig publisert en studie fra Entso-E, som er sammenslutningen av TSOer i Europa. Studien omhandler de samlede kostnadene i 2017 ved overføring av kraft i ulike europeiske land. Denne viser at Statnetts kostnader knyttet til overføring av kraft er blant Europas laveste. Kostnadene knyttet til transmisjonsnettet i Norge er ca. 5 Euro per overførte MWh. Til sammenligning er kostnaden i Danmark ca. 10 Euro/MWh.

-Dette er også viktige tall. Disse viser at vi har et godt utnyttet system som gir Norge betydelig konkurransekraft i den elektriske fremtiden. Vi har et robust system med god tilgang på reserver og et velfungerende marked, sier konsernsjefen i Statnett.

Statnett har de siste ti årene investert 47 milliarder kroner i nye og oppgraderte nettanlegg. Dette er en betydelig økning fra tidligere perioder og har skapt et behov for kapasitetsoppbygging i et spesialisert leverandørmarked. Sammen med en del tidskritiske utbyggingsprosjekter har dette påvirket kostnadene. Statnett ser nå at dette har stabilisert seg og jobber aktivt med å redusere enhetskostnadene i nettutbyggingen. Ny fornybar kraftproduksjon som følge av ordningen med grønne sertifikater, endrede forbruksmønstre og behovet for trygg forsyning har vært viktige drivere for den økte utbyggingstakten. Behovene og oppdraget er beskrevet i både nettmeldingen og energimeldingen fra myndighetene, og de totale kostnadene har ikke oversteget det man så for seg i 2013 da Statnett tilpasset egenkapitalen for oppdraget.

 

Les NVEs nyhet: Analyse viser økte kostnader for StatnettFor mer informasjon, kontakt Henrik Glette, Direktør kommunikasjon og samfunn
på telefon 932 33 010.