TUF-planer og faste GO-planer

I henhold til Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 12 (første ledd) og § 13 (første ledd) skal konsesjonær utarbeide og innrapportere plan for gjenoppretting og plan for tvangsmessig utkobling av forbruk til systemansvarlig.

Konsesjonær i denne sammenheng er

  • Områdekonsesjonærer
  • Anleggskonsesjonærer for anlegg i eller tilknyttet regional- og transmisjonsnett, dette omfatter alle anlegg i eller tilknyttet nett med spenning høyere enn 24 kV. Følgende unntak gjelder: 

 - Kraftprodusenter (med anleggskonsesjon) som ikke har sluttbrukere tilknyttet sine nettanlegg skal ikke melde inn TUF-plan og fast GO-plan til systemansvarlig.

 

Forskriftsteksten endres fra 1.7.2020 til at "Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapporteringen etter denne paragrafen".

Fra og med 1.7.2020 skal konsesjonær rapportere inn TUF- og faste GO-planer til systemansvarlig via Fosweb. Konsesjonær skal fra denne dato benytte standard format ved utarbeidelse av planene. Microsoft Excel-filer med standard format for hhv. TUF-plan og fast GO-plan kan lastes ned av konsesjonær lenger nede på siden.

Frist for innrapportering av planer på nytt standard format i Fosweb er 1. januar 2021 for konsesjonærer som kun har én driftsenhet/driftssentral.

Frist for innrapportering av planer på nytt standard format i Fosweb er 1. juli 2021 for konsesjonærer som har flere driftsenheter/driftssentraler.

For nærmere informasjon om frister, se beskrivelse gitt i Retningslinjer for utøvelse av systemansvaret for første ledd i §§ 12 og 13.


Innrapporteringsrutinene for midlertidige gjenopprettingsplaner (gjenopprettingsplaner for planlagte driftsstanser) forblir uendret. Dvs. at midlertidige gjenopprettingsplaner fortsatt skal innrapporteres på e-post til Statnett sitt driftsstanskontor.

Veiledere og filer med standard format for hhv. TUF-plan og fast GO-plan

Nedenfor finner du brukerveiledere og filer med gjeldende standard format for hhv. TUF-plan og fast GO-plan som du kan laste ned.

Gjør deg også kjent med første ledd i §§ 12 og 13 i henholdsvis Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet og relevante deler av Retningslinjer for utøvelse av systemansvaret.